Olika exploateringsformer för kvinnor och män

År 2021 har de kvinnor som regionkoordinatorerna identifierat i ärenden om misstänkt människohandel eller människoexploatering främst utnyttjats för sexuella ändamål, medan männen främst utnyttjats som arbetskraft. Det visar en analys framtagen av den nationella samordningen mot prostitution och människohandel.

Billjus bakom stålstaket. Det är natt.

Under 2021 fattade regionkoordinatorerna misstanke om människohandel eller människoexploatering gällande 436 vuxna personer. Av dessa var 142 män, och i princip dubbel så många, 289 personer, var kvinnor. I fem ärenden noterades inte personens kön.

Även barn utsätts för människohandel och människoexploatering, och under år 2021 identifierades 54 barn av regionkoordinatorerna som potentiellt utsatta. Av dessa var 32 flickor, 21 pojkar och i ett fall noterades inget kön.

– Statistiken ger en bild av hur många utsatta som kommer till myndighetens kännedom och utgör inte det verkliga antalet offer. Det verkliga antalet offer förväntas vara betydligt högre, förklarar Paulina Bolton, utredare på Jämställdhetsmyndigheten som samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel.

Kvinnor utnyttjas i högre grad för sexuella ändamål

Statistiken visar tydligt att kvinnor och män exploateras för olika ändamål. Det framgår att kvinnor i hög grad utnyttjats för sexuella ändamål medan män främst utnyttjats i arbete. Drygt 80 procent av alla 289 kvinnor som regionkoordinatorerna identifierade exploaterades för sexuella ändamål, medan cirka 85 procent av de utsatta männen utnyttjades som arbetskraft.

– Trenden att män och kvinnor exploateras på olika arenor är genomgående och pekar på vikten av att arbetet mot människohandel måste ske i många olika miljöer i samhället, säger Paulina Bolton.

Medvetenheten om problematiken har ökat

Jämställdhetsmyndigheten har sammanställt regionkoordinatorernas insamlade information sedan 2018 vilket möjliggör en jämförelse mellan åren. Det är viktigt att komma ihåg att siffrorna enbart består av de offer som regionkoordinatorerna fått kännedom om.

Över de fyra gångna åren syns en ökning av det totala antalet potentiella offer för människohandel eller människoexploatering. Det svårt att säga vad den ökningen beror på. Det finns flera möjliga förklaringar utöver att fler personer utsätts, exempelvis att medvetenheten om problematiken ökat och att arbetet att identifiera utsatta personer blivit mer framgångsrikt. Dessutom har det under dessa år varit en pandemi som kan ha påverkat siffrorna, samt att brottet människoexploatering instiftades under 2018.

– Ju mer vi arbetar med de här frågorna desto fler fall upptäcker vi. Det som är utmärkande för är 2021 år är att vi ser en stor andel av identifierade individer som varit utsatta för människoexploatering. Denna stora ökning kan indikera att införandet av brottet har synliggjort utsatta människor som tidigare varit osynliga för oss, säger Paulina Bolton.

Utsatta har rätt till stöd och skydd

Både barn och vuxna som utsatts för människohandel eller människoexploatering i Sverige har rätt till skyddat och stöd, samt hjälp att tryggt återvända till sina hemländer om det önskas. Regionkoordinatorerna har en viktig roll i att identifiera utsatta personer och stötta yrkesverksamma i ärenden om människohandel i syfte att tillgodose den utsatta personens rättigheter och behov.

– Även om statistiken inte är heltäckande kan den hjälpa oss att förstå mer om vilka personer som utsätts i Sverige, och därmed ge oss mer kunskap hur förebyggande insatser kan förbättras, säger Paulina Bolton.

Ta del av hela analysen Expertstöd mot människohandel - kända fall 2021

Fakta: Så arbetar Jämställdhetsmyndigheten för att motverka människohandel

• Samordnar arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå. Det operativa nätverket Nationellt metodstödsteam (NMT) leds av Jämställdhetsmyndigheten och består av myndigheter som arbetar mot prostitution och alla former av människohandel.

Samverkande myndigheter är, förutom Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Socialtjänsten och Åklagarmyndigheten.

• Stödjer yrkesverksamma genom utbildning och vägledningen Manual vid misstanke om människohandel och driver en nationell stödtelefon dit yrkesverksamma kan ringa för konsultation i ärenden som rör prostitution och människohandel.

• Samordnar arbetet med regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel som ger stöd på regional nivå. Det sker i samarbete med länsstyrelser och socialtjänst i den kommun där regionkoordinator är anställd.

• Finansierar Återvändandeprogrammet Människohandel Prostitution som drivs av IOM Finland för att ge personer som varit utsatta för prostitution eller människohandel i Sverige och som har hemvist i annat land möjlighet till att frivilligt återvända på ett tryggt sätt och med möjlighet till stöd i hemland.

• Ingår i det myndighetsgemensamma uppdraget mot arbetslivskriminalitet. Arbetet inom samverkan fokuserar främst på att utföra gemensamma inspektioner på arbetsplatser inom branscher där det finns hög risk för fusk och brottslighet.

Regionkoordinatorerna mot människohandel deltar, på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten, vid inspektionerna när det finns misstanke om människohandel. Om potentiellt utsatta personer påträffas kan regionkoordinatorerna informera om stöd, skydd och rättigheter, samt stötta personen för att tillgodose dessa behov. Jämställdhetsmyndigheten medverkar i uppdraget på strategiskt och nationell nivå.

Vid behov av stöd i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering ring stödtelefonen 020-39 00 00 eller kontakta en regionkoordinator.Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 22 maj 2022

Senast uppdaterad: 30 maj 2022