Pandemin har påverkat delaktigheten inom förlossningsvården

Svaren i Graviditetsenkäten visar att pandemin har påverkat förlossningsvården. Knappt 4 av 10 kvinnor upplevde att barnmorskan gjorde partnern delaktig i den utsträckning de önskade.

Mamma med sitt nyfödda barn

– Pandemin och de begräsningar som infördes har haft en negativ inverkan på partners möjlighet till delaktighet under och efter graviditeten, säger Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Sedan december 2020 får alla kvinnor som ska föda barn eller nyligen har fött barn dela sina upplevelser av mödra- och förlossningsvården genom att svara på tre enkäter, men samlingsnamnet Graviditetsenkäten. Den första besvaras under graviditeten, den andra två månader efter förlossningen och den sista ett år efter förlossningen.

Det är första gången alla kvinnor i Sverige fått tycka till om sina upplevelser i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Under perioden december till mars svarade 52 000 kvinnor på Graviditetsenkäten.

– Enkäten ger kvinnor en möjlighet att göra sina röster hörda och förhoppningsvis kommer det leda till att hela vårdkedjan i förlossningsvården utvecklas och förbättras. Det är mycket positivt, säger Ingrid Osika Friberg, som är senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Haft en negativ inverkan

Enkätsvaren visar tydligt konsekvenser av pandemin och begränsningarna kring att ta med sin partner till mödrahälsovård och eftervård. Knappt 4 av 10 kvinnor upplevde att barnmorskan på mödrahälsovården gjorde partner/närstående delaktiga i den utsträckning de önskade. På förlossningen, där partners i de allra flesta fall kunnat vara med, är närmare 9 av 10 kvinnor nöjda med hur partnern involverats.

– Pandemin och de begräsningar som infördes har haft en negativ inverkan på partners möjlighet till delaktighet under och efter graviditeten, säger Ingrid Osika Friberg.

Krävs satsningar på eftervården

Totalt 6 av 10 kvinnor anser att de fått tillräcklig information om återhämtning och tiden efter förlossning. Samtidigt vet inte var tredje kvinna som upplevt fysiska besvär och var femte som upplevt psykiska besvär efter förlossningen vart de ska vända sig för att söka vård.

"­Detta vet vi är ett problem även när vi inte befinner oss mitt i en pandemi. Stödet till nyförlösta måste bli bättre och det behövs mer samverkan, information och resurser."

Enkäten visar också att 9 av 10 kvinnor kan tänka sig att rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsavdelning till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Lika många har känt sig trygga och bemötta med respekt och värdighet. De allra flesta tycker också att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning man önskade.

Nöjdheten med förlossningen har minskat

Jämställdhetsmyndigheten ska varje år, med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen, redovisa och analysera resultat av åtgärder som relevanta myndigheter och andra aktörer har vidtagit under föregående år. Årets uppföljning Håll i, håll ut och växla upp visar att flera framsteg har gjorts inom förlossningsvården, trots den stora belastningen som pandemin har inneburit. Allvarliga bristningar har minskat, efterkontrollerna har ökat och screeningverksamheten kring riskbruk för alkohol samt våldsutsatthet utvecklas i positiv riktning.

Nöjdheten med förlossningen har dock minskat något, med en procentenhet, vilket Sveriges kommuner och regioner menar kan bero på begränsningar till följd av pandemin.

– Det är rimligt att anta att det är pandemin som påverkat nöjdheten, då antalet som varit nöjda med sin förlossning ökat under flera år för att gå ner något under pandemiåret, säger Ingrid Osika Friberg.

Fakta Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Enkäten pågår under två års tid. Den togs fram och genomförs som en del av nationella satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvård.

Ta del av hela Graviditetsenkäten på SKR:s webbplats.

Hälsa

Effekter av covid-19-pandemin

Publiceringsdatum: 1 juli 2021

Senast uppdaterad: 12 januari 2022