Håll i, håll ut och växla upp (2021:14)

Jämställdhetsmyndigheten ska varje år, med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska målen, redovisa och analysera resultat av åtgärder som relevanta myndigheter och andra aktörer har vidtagit under föregående år.

Redovisningen utgör en del av myndighetens system för analys och uppföljning. Årets rapport bygger på analys i tre steg, där syftet är att synliggöra åtgärder och resultat i den jämställdhetspolitiska styrkedjan:

  • Analys av jämställdhetspolitiska ambitioner i 2020 års budgetprocess och statliga myndigheters regleringsbrev.
  • Analys av anslagen för jämställdhet med fokus på Särskilda jämställdhetsåtgärder och Bidrag för kvinnors organisering.
  • Analys av implementering av jämställdhetspolitiska ambitioner genom
    -årsredovisningar från myndigheter vid fyra departement: Infrastrukturdepartementet, Justitiedepartementet, Kulturdepartementet samt Miljödepartementet
    -fallstudier av: Bidrag för kvinnors organisering; Omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning samt Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
    Rapporten visar sammantaget betydelsen av att hålla i och hålla ut avseende de jämställdhetspolitiska ambitionerna även i tider av kris och när andra frågor kräver resurser och uppmärksamhet. Därtill krävs att aktiviteten växlas upp i relation till eftersatta delmål för ett starkare genomslag för jämställdhetspolitiken som helhet.

Bilagor
Bilaga 1: Fallstudie om kvinnors organisering och organisationsbidragets ändamålsenlighet (pdf, 543kb)
Bilaga 2: Fallstudie om omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning (pdf, 570kb)
Bilaga 3: Fallstudie om länsstyrelsernas arbete mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (pdf, 742kb)

Publiceringsdatum: 23 april 2021

Senast uppdaterad: 4 februari 2022