Pappor tar mer vab när antalet dagar ökar

En ny analys visar att heterosexuella föräldrapar som stannar hemma för att vårda sjuka barn ett större antal dagar på ett år delar mer lika på vabben än föräldrapar som vabbar sällan.

En man bär sitt barn och snyter näsan på det


I rapporten Livpusslet som inte går ihop som Jämställdhetsmyndigheten publicerade i höstas är slutsatsen att kvinnor fortfarande har sämre möjligheter att ta hand om närstående på lika villkor som män. Jämfört med män har kvinnor sämre hälsa, mindre socialt umgänge och mer deltidsarbete, vilket leder till sämre ekonomi. Kvinnor väljer ofta bort sömn, återhämtning och sociala relationer då de känner stress över att balansera omsorgen om andra med arbete. En del av det omsorgsarbetet är vård av sjukt barn, vab.

Jämnare vab vid fler dagar

Att kvinnor generellt vabbar mer än män är inte något nytt, men det har inte tidigare gjorts några större undersökningar av på vilket sätt föräldrar delar upp vab-dagarna. Nu har Försäkringskassan släppt en analys som visar att föräldrapar som vabbar många dagar på ett år tar ut ett jämnare antal vab-dagar än föräldrapar som vabbar få dagar. Av de föräldrapar som vabbade under 2021 hade 16 procent ett jämställt uttag, men när antalet vab-dagar var fler än 15 under ett år blev skillnaderna mellan könen mindre. I den gruppen delade 25 procent jämställt.

Kvinnor tar alltså ett större ansvar för att vårda sjuka barn oavsett antal vab-dagar, men skillnaden minskar när dagarna blir fler till antalet. Om kvinnan har en högre inkomstnivå än mannen eller ett tjänstemannayrke delar föräldrarna också mer lika när vab-dagarna är många, men i gruppen som vabbar sällan spelar det ingen roll om kvinnan har en högre inkomst än mannen, hon stannar ändå hemma med sjuka barn oftare.

– Vilka mått vi än använder så ser vi att kvinnor tar ett större omsorgsansvar för barnen än männen. Vi ser dock en utveckling, om än långsam, mot en mer jämställd fördelning, säger Lars-Gunnar Engström som är utredare på myndigheten.

"Vilka mått vi än använder så ser vi att kvinnor tar ett större omsorgsansvar för barnen än männen. Vi ser dock en utveckling, om än långsam, mot en mer jämställd fördelning."

– En viktig fråga är hur vi tar nästa steg mot en mer jämställd fördelning av omsorgen om våra barn. En jämställd fördelning gynnar inte bara kvinnors förutsättningar på arbetsmarknaden, det kan också vara positivt för både papporna och barnen.

Under pandemin blev samma mönster tydligt enligt Johan Kaluza, även han utredare på myndigheten och författare till rapporten Livspusslet som inte går ihop.

– Att föräldrar delar mer jämnt på vabben när barnet är sjukt är något vi såg redan under pandemin då barn var hemma betydligt oftare än innan. Försäkringskassans studie bekräftar detta men det visar också en större ojämställdhet, nämligen att kvinnor tar det huvudsakliga ansvaret för barnen, säger Johan Kaluza.

Administratörer är mer jämställda än chefer

Vilket yrke föräldrarna har och i vilken sektor de arbetar har också betydelse. Försäkringskassans studie beskriver att normer både på arbetsplatser och i privatlivet kan vara en förklaring till att kvinnor vabbar mer. Fler kvinnor arbetar i offentlig sektor än män som i större utsträckning är privatanställda, och inom dessa sektorer skiljer sig förväntningarna på män och kvinnor.

Men det finns också skillnader i hur föräldrarna fördelar vab beroende på vad de arbetar med. När båda har ett yrke inom administration och kundtjänst är fördelningen som mest jämställd, och störst är skillnaden mellan könen när båda föräldrarna är chefer. 

Läs mer om analysen på Försäkringskassans webbplats.

Ta del av vår rapport Livspusslet som inte går ihop.

Obetalt hemarbete

Ekonomi

Publiceringsdatum: 8 april 2024

Senast uppdaterad: 8 april 2024