Regeringen söker personer till Europarådets expertgrupp GREVIO

Den svenska regeringen bjuder in till en öppen utlysning inför Sveriges nominering till Europarådets expertgrupp när det gäller våld mot kvinnor, GREVIO. Utlysningen är öppen till och med 24 februari 2023.

Europarådets expertgrupp GREVIO är en oberoende expertgrupp som har i uppgift att övervaka parternas efterlevnad av Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Parterna till Istanbulkonventionen får nominera experter till GREVIO som består av 15 medlemmar.

Regeringen tillkännager en öppen utlysning där personer ges möjlighet att anmäla intresse för att vara expert i Europarådets expertgrupp GREVIO. Intresseanmälan ska skickas till Regeringskansliet. Mot bakgrund av inkomna intresseanmälningar fattar regeringen sedan beslut om vilka personer som ska nomineras. Det slutliga beslutet om vem av de nominerade som ska ingå i GREVIO fattas av Europarådets partskommitté till Istanbulkonventionen. Experterna väljs för perioden 2023–2027.

Mer information om utlysningen finns i promemoria från Regeringskansliet.

Här finns också en cv-mall att använda vid intresseanmälan.

 

 

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 2 februari 2023

Senast uppdaterad: 2 februari 2023