Istanbulkonventionen - Europeiskt avtal om våld mot kvinnor

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande avtalet om våld mot kvinnor i Europa. Den beskriver att avskaffandet av våld mot kvinnor är nödvändigt för att kunna uppnå jämställdhet och avkräver stater på omfattande åtgärder. Sverige ratificerade konventionen 2014 och 2019 så fick vi 41 rekommendationer av Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence) som är konventionens granskningsorgan. 2022 ska regeringen rapportera hur Sverige har hanterat dessa.

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen, pdf 599 kB) är den mest omfattande konventionen för mänskliga rättigheter inom sitt område. Konventionens syfte är att skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, och att förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Överenskommelsen slår fast att våld mot kvinnor är ett uttryck för ojämlika maktförhållanden, fördömer alla former av våld och kräver omfattande åtgärder för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Konventionen öppnades för undertecknande vid ett ministermöte i Istanbul i maj 2011 då Sverige undertecknade och ratificerade sedan konventionen i november 2014.

Konventionen ska bidra till att avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor och att främja jämställdhet. Den understryker att kvinnor och flickor utsätts för könsrelaterat våld och våld i hemmet i högre grad än män och poängterar att avskaffa våld mot kvinnor är nödvändigt för att kunna uppnå jämställdhet.

Istanbulkonventionen handlar om åtgärder mot alla former av våld mot kvinnor och flickor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Den syftar också till att motverka alla former av våld i nära relationer, bland annat mot barn, personer inom gruppen HBTQI samt nationella minoriteter.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 26 augusti 2021

Senast uppdaterad: 14 mars 2024