Statsbidrag för kvinnors och flickors organisering är beslutade

64 organisationer har hittills beviljats organisationsbidrag och 17 organisationer har beviljats verksamhetsbidrag. Totalt fördelas 48 000 000 kronor för bidragsåren 2024 och 2025. Flera av organisationerna sökte bidrag för första gången.

Statsbidrag för kvinnors organisering har funnits i olika former sedan början av 1980-talet, men i våras uppdaterade regeringen den styrande förordningen. Sedan dess går det att söka ett särskilt verksamhetsbidrag för områden med socioekonomiska utmaningar, och det här var andra gången som verksamhetsbidraget utlystes. En annan förändring som kom med uppdateringen är att det går att söka medel för två år, vilket gör det lättare för organisationer att planera långsiktigt. Det minskar också organisationernas arbete med administration. 

Fler sökande än i fjol 

98 organisationer sökte organisations- och etableringsbidrag. Inga medel fördelades till etableringsbidrag i år, men  64 organisationer har hittills beviljats organisationsbidraget. Det är ett större antal jämfört med i våras då 81 organisationer ansökte. 

Organisationer som inte tidigare sökt bidrag från Jämställdhetsmyndigheten tycks ha upptäckt möjligheten nu, något vi tror har att göra med det nya verksamhetsbidraget för organisationer i socioekonomiskt utsatta områden. Att vi informerade brett om att det fanns ett nytt bidrag att söka kan dels ha ökat kännedomen om statsbidragen generellt, och dels ser vi att organisationer som tidigare sökte det nya verksamhetsbidraget nu söker organisationsbidrag för sin ordinarie verksamhet, säger Anna Partanen som är utredare på enheten för statsbidrag.  

Organisationer fortsätter sitt arbete mot långsiktiga mål 

48 organisationer sökte det andra bidraget, verksamhetsbidrag i områden med socioekonomiska utmaningar. Det är tvärtom 16 färre än i förra utlysningen. 17 av dessa beviljas medel. 

Det var en högre kvalitet på ansökningar nu jämfört med vårens utlysning, och det innebär ju också ökad konkurrens om medel. Vi ser också att det fanns fler organisationer bland sökanden än i våras som sökte fortsättning på sin redan påbörjade verksamhet. Det tror vi beror på att det finns kvinnoorganisationer som redan har en god kännedom om området och som har långsiktiga mål för sin verksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar. Samtidigt ser vi också organisationer som vill utöka och utveckla sin verksamhet tillsammans med målgruppen, alltså kvinnor och flickor som bor i områdena, säger Anna Partanen. 

Se alla organisationer som beviljats bidrag här.

Om bidraget

Bidraget för kvinnors och flickors organisering är ett av regeringens styrmedel för att uppfylla det  jämställdhetspolitiska delmålet om en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället mellan kvinnor och män.   Det finns två former av bidraget, organisations/etableringsbidrag och verksamhetsbidrag.  

Organisations- och etableringsbidrag 

Organisationerna ska ha som ändamål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället och medlemmarna ska till 75 % ska vara flickor eller kvinnor, alternativt att medlemsorganisationerna ska vara kvinnoorganisationer.  De ska också vara demokratiskt uppbyggda och stödja sig på demokratins idéer. Organisations- och etableringsbidrag beviljas för att stödja organisationens ordinarie verksamhet som exempelvis lokalhyra, medlemsaktiviteter, administration, anställda med mera. Bidraget ska alltså fungera som ett finansiellt stöd av organisationen för vad organisationen är och gör. 
 
Etableringsbidraget ska gå till nybildade organisationer för att etablera en ordinarie verksamhet. Till skillnad från andra sorters statsbidrag så behöver inte organisations- och etableringsbidraget finansiera särskilda och avgränsade aktiviteter. 

Verksamhetsbidrag i socioekonomiskt utsatta områden 

Verksamhetsbidraget ska bidra till att förbättra kvinnors och flickors förutsättningar att organisera sig och bedriva verksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar.  

Syftet är att fler kvinnor och flickor ska engagera sig i det lokala föreningslivet, och delta i aktiviteter som syftar till att engagera kvinnor och flickor till ett visst ändamål som särskilt rör deras intressen. 

Bidraget riktar sig till ideella kvinnoorganisationer och stiftelser som har som ändamål att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället. De områden som kvalificerar sig för att söka finns listade på vår webbplats

20 miljoner delas årligen ut i verksamhetsbidrag.  

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 23 januari 2024

Senast uppdaterad: 29 januari 2024