Tidiga insatser behövs för att förebygga våld i ungas parrelationer

Var tredje ungdom som haft en parrelation har varit utsatt för våld i en nära relation. Det finns även en stark koppling mellan utsatthet för andra typer av våld och våld i egen parrelation. Det visar en ny rapport som Stiftelsen Allmänna Barnhuset har skrivit på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Rapporten Våld i ungas nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är skriven av Carolina Jernbro, lektor vid Karlstads universitet och sakkunnig inom våld mot barn på Stiftelsen Allmänna Barnhuset samt Åsa Landberg, leg psykolog, leg psykoterapeut och sakkunnig inom våld mot barn på Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Rapporten bygger på en enkät som skickades ut till 149 skolor runt om i landet.

– I den här enkäten är det första gången som vi har ett helt frågebatteri om våld i ungas nära relationer. De som svarade var runt 15–16 år gamla, och vi tänkte först att majoriteten inte ännu varit i parrelationer, men det hade faktiskt hälften av ungdomarna varit och nästan en tredjedel av dem hade varit utsatta för våld, säger Carolina Jernbro. 

Totalt svarade 5 820 ungdomar i årskurs 9. I enkäten fick elever svara på frågor om våld i egen parrelation samt hedersrelaterat våld och förtryck. Av de ungdomar som varit i en relation svarade var tredje att de varit utsatta för våld. Vanligast är digitalt och psykiskt våld. 

– Det kan röra sig om att en partner lägger ut intima bilder på internet som den andra inte samtyckt till, eller använder sociala medier för att kontrollera sin partner, säger Carolina Jernbro.

Samband mellan olika typer av våld

Nästan en av tio som haft en relation svarade hade varit utsatt för sexuellt och fysiskt våld i parrelationen. Tjejer och icke-binära utgör en klar majoritet av de utsatta. Rapporten visar även att de som är utsatta för våld från en partner ofta har varit våldsutsatta av andra personer, exempelvis en familjemedlem. Ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och ungdomar med föräldrar som har drog- eller alkoholproblem är också utsatta i större utsträckning än andra.

– Vi frågade brett om våldsutsatthet, och vi kan se ett tydligt samband mellan olika typer av våld. De som far allra mest illa är utsatta för flera typer av våld, säger Åsa Landberg. 

I enkäten fanns även frågor som handlade om utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck. I studien tittade man bland annat på elever som levde med oskuldsnormer. 

– Det var ganska många som svarade att de lever med oskuldsnorm. I den totala populationen var det nästan 20 procent. Unga i en hederskontext är även utsatta för mer allvarligt systematiskt våld än andra som inte lever i den kontexten, säger Carolina Jernbro. 

Tidigare insatser för förebyggande arbete

En viktig slutsats i rapporten är att det förebyggande arbetet behöver stärkas och vidgas för att omfatta yngre barn. Om det våldsförebyggande arbetet bland yngre barn stärks så kan risken för våld i nära i relationer i högre åldrar minska. 

– Det är viktigt att komma in och prata om våld i ett tidigt skede. Vad är våld och övergrepp? Det är jätteviktigt att man jobbar i skolorna med de här frågorna på olika sätt, säger Carolina Jernbro.

– När man jobbar våldsförebyggande med yngre barn behöver man även tänka in våld i egen parrelation. Det förebyggande arbetet handlar inte enbart om våld i hemmet eller mobbning. Vi behöver prata om många typer av våld och hur man kan få hjälp om man drabbas, säger Åsa Landberg. 

Rapporten

Rapporten publicerades 19 januari. Du hittar den här

Hedersrelaterat våld och förtryck

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 22 januari 2024

Senast uppdaterad: 22 januari 2024