Våld i ungas nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Våld i ungas parrelationer kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Utsatthet för våld i ungas parrelationer kan ske såväl utanför som på nätet, och våldet på och utanför nätet överlappar varandra. Det visar den här rapporten som är framtagen av stiftelsen Allmänna barnhuset på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.

Rapporten är ett samarbete mellan Jämställdhetsmyndigheten och
Stiftelsen Allmänna Barnhuset och bygger på fördjupade analyser av svaren på frågorna om våld i egna parrelationer och hedersrelaterat förtryck.

Syftet är att beskriva i vilken utsträckning ungdomar upplevt våld i parrelation, i vilken utsträckning ungdomar lever med oskuldsnormer och begränsningar i val av framtida partner samt hur det skiljer sig utifrån kön. Ett annat syfte är att beskriva viktiga riskfaktorer och hur våld och förtryck påverkar hälsa och skolprestation.

Rapporten innehåller två delar där del ett handlar om våld i ungas parrelationer och del två om ungdomar som lever i en hederskontext.

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 19 januari 2024

Senast uppdaterad: 29 januari 2024