Undersökning om kvinnors och mäns lokala delaktighet ska främja jämställdhet

Om du kunde göra vad som helst för att förbättra ditt område, vad skulle du göra? Det här är en av frågorna kommuner och föreningar runt om i landet ställer för att få kunskap om medborgares och politikers engagemang i den lokala demokratin. Svaren ska underlätta arbetet för att förbättra deltagande och jämställdhet i kommunerna, men de ska också utöka regeringens insikter om hur demokratin tar sig uttryck hos olika människor och platser.

Kvinna med ett formulär i handen ställer frågor till en annan kvinna


Åtta kommuner i Sverige medverkar i uppdraget som regeringen har gett till Jämställdhetsmyndigheten för att undersöka skillnaderna i engagemang hos kvinnor och män i den lokala demokratin. 

Hur engagerar sig människor i sina bostadsområden och hur vill de vara med och påverka sina lokalsamhällen? Svaren från den här intervjuundersökningen kommer bland annat att användas för att utveckla jämställdhet och delaktighet i kommunerna.  

Undersökningarna pågår i resursstarka såväl som resurssvaga områden, på landsbygden och i städer i Göteborg, Jönköping, Halmstad, Trelleborg, Malmö, Södertälje, Kalix och Ånge.

Om du kunde göra vad som helst för att förbättra ditt område, vad skulle du göra?

Huvudsyftet med uppdraget är att Sverige ska få mer kunskap om den informella demokratin. Medan den formella demokratin handlar mer om politisk representation och våra institutioner så berör den informella demokratin processer som hur människor möts och interagerar i vardagen, föreningsengagemang, digitala nätverk och så vidare.  

En annan del av uppdraget inleds med en digital enkätundersökning som vänder sig till lokala politiker för att följa upp deras arbetsmiljö. Hur har den påverkats av pandemin, eventuella hot, hat och bristande jämställdhet?

Svaren från medborgarna och politikerna ska förutom att bidra till ett lokalt utvecklingsarbete även leda till en analys som Jämställdhetsmyndigheten kommer lämna in till regeringen. 

Det här uppdraget efterföljer en förstudie på ämnet som vi tog fram i samband med att Sverige firade 100 år av demokrati. Läs förstudien Kvinnor och män i lokal demokrati.

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 15 september 2022

Senast uppdaterad: 15 september 2022