Kvinnor och män i lokal demokrati (2021:3)

Jämställdhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie om förutsättningar och möjligheter för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att vara delaktiga och deltaga i den lokala demokratins och lokalsamhällets formella och informella sammanhang.

Sammanfattning

Med anledning av jubileumsåret 2021 med 100 år av demokrati och allmänna val för kvinnor och män, kraftsamlar regeringen för att främja och stärka en levande demokrati. Jämställdhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie om förutsättningar och möjligheter för kvinnor och män i områden med socioekonomiska utmaningar att vara delaktiga och deltaga i den lokala demokratins och lokalsamhällets formella och informella sammanhang.

Myndighetens uppdrag redovisas i denna rapport som redogör för forskning och utredningar, en pilotkartläggning som genomförts i tre bostadsområden samt resultat från ett kunskapswebbinarium med företrädare för Regeringskansliet, berörda myndigheter, Sveriges kommuner och regioner (SKR), kommuner och lokala föreningar som sammantaget bidrar till slutsatser i rapporten.

Rapporten visar att det finns betydligt mer kunskap om deltagande i den representativa demokratin och om väljare, än om vad aktivt medborgarskap i lokal demokrati innebär för kvinnor och män idag. Mot bakgrund av de senaste 20 årens framväxande inslag av medborgardialog, rådslag, medborgarbudget, medborgarpaneler och andra former för lokalt inflytande i kommuner och regioner, så råder bristfälliga systematiska kunskaper om i vilken grad och på vilka sätt kvinnor respektive män är delaktiga och deltar såväl i områden med socioekonomiska utmaningar som i områden med andra egenskaper.

Rapporten synliggör genom pilotkartläggningen nya perspektiv på kvinnors och mäns lokala behov, vilja till engagemang samt hinder att delta i den lokala demokratins formella och informella sammanhang.

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 3 mars 2021

Senast uppdaterad: 13 juni 2024