Unga som upplever våld i sin partnerrelation söker stöd online

Två forskare vid Stockholms universitet har genomfört ett forskningsprojekt på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Resultatet av rapporten, som undersöker våld i ungas partnerrelationer, presenteras på ett webbinarium 3 maj. Vi har intervjuat en av forskarna Sibel Korkmaz, universitetslektor i socialt arbete, inför webbinariet.

En kvinna med glasögon
Sibel Korkmaz, universitetslektor i socialt arbete

Kan du berätta hur stödet till unga våldsutsatta och våldsutövare ser ut idag?

– Det finns idag ingen sammanhållen bild av hur stödet till unga våldsutsatta respektive våldsutövare ser ut, men vår studie lyfter fram den viktiga roll ideella verksamheter spelar och betydelsen av det lågtröskelstöd de erbjuder. Unga kan idag söka stöd anonymt online hos till exempel tjej-, ungdoms-, och transjourer direkt då ett stödbehov uppstår, till och med i en pågående våldsam situation. Denna typ av stöd ser vi kan vara av stor betydelse, samtidigt som det är viktigt att det finns offentligt hållet stöd som kan ta vid där ideella verksamheters mandat tar slut.

Vad är det för anledningar som gör att unga söker hjälp?

– Till stor del kan vi se att unga söker stöd online för att kunna förstå vad de har varit med om, till exempel utsatta som får stöd i att det handlar om våld och något som inte är deras fel. Unga söker också emotionellt stöd, någon som lyssnar och helt enkelt finns där på andra sidan skärmen för att ta emot de känslor som har uppstått. Vi har till exempel sett hur killar söker den typen av stöd då de fått till sig av en före detta partner att de gått över dennes sexuella gränser. Då har ett behov av att prata om situationen uppstått, och då går valet till att lufta sina tankar anonymt via chatt.

Vad kan vi lära oss om unga som befinner sig i särskild utsatthet eller tillhör en särskilt utsatt grupp?

– Vår studie visar att det behövs mer kunskap om ungdomar som kan ringas in som särskilt utsatta, vi kan dock se indikationer till att det anonyma stödet som finns tillgängligt online kan vara än mer viktigt för unga utsatta för våld i en nära relation som av olika anledningar känner att de inte kan söka stöd i det sociala nätverket. Till exempel har vi sett att unga utsatta som lever i en så kallad hederskontext menar att de inte kan vända sig till och söka stöd hos någon vuxen de känner då relationen i sig är hemlig.

Vilka aktörer vänder sig unga till?

– Det finns ingen övergripande kunskap om vilka aktörer unga våldsutsatta respektive våldsutövare söker stöd hos. Mer forskning om detta behövs för att mer säkert kunna beskriva mönster kring ungas stödsökande. Vad vi har kunnat se i vår studie är dock att anonymt stöd verkar tilltalande; att unga i någon mening kan välja att söka stöd anonymt för att på så sätt säkerställa att föräldrar och andra närstående inte blir involverade i situationen. De personer vi intervjuat från olika typer av jourer pekar också på att unga har en viss misstro till myndigheter, varför de i stället vänder sig till en jour. Just detta ser vi som väldigt angeläget att studera vidare inom ramen för framtida forskningsprojekt.

Kan du nämna tre åtgärder som du tror skulle kunna förbättra stödet till unga nu och framåt?

– De unga vi har intervjuat i vår studie lyfter själva fram vikten av att prata mer om relationer och våld, inte minst i skolan. Detta kan säkerligen den nya läroplanen och sexualundervisningen ge tillfälle till, så den blir viktig att följa.

– Vi ser också betydelsen av att erbjuda stöd som är särskilt anpassat till ungdomars livsvillkor, vad gäller språk, tillgänglighet, sätt att söka stöd på och så vidare. Vi kan i vår studie se att stöd via chatt verkar fruktbart, och kanske är det något även offentliga aktörer kan bli ytterligare inspirerade av.

– Vi ser även vikten av att fördjupa oss i hur olika aktörer samverkar vad gäller att ge stöd till unga, för att identifiera eventuella luckor där unga riskerar att hamna mellan stolarna. Sammantaget behöver samhälleliga aktörer ta ett gemensamt grepp för att säkerställa att unga våldsutsatta respektive våldsutövare har möjlighet att söka stöd, oberoende av var de bor i landet.

Webbinarium

Rapporten, Våld i ungas nära relationer – stödbehov hos utsatta och utövare med fokus på särskilt utsatta grupper, av professor Carolina Överlien och universitetslektor Sibel Korkmaz, båda verksamma vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, presenteras på webbinariet om våld i ungas nära relationer den 3 maj 2023.

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 14 april 2023

Senast uppdaterad: 3 maj 2023