Utredning föreslår ett starkare straffrättsligt skydd

Straffet för att ha sex med utsatta unga under 18 år ska skärpas. Det förslår en ny utredning som gjorts på uppdrag av regeringen. Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten, har deltagit i utredningen som expert.

Regeringen beslutade under 2022 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar, särskilt när det gäller barn i åldern 15–17 år. l slutet av november lämnades utredningen till regeringen. Ett av förslagen är att straffet för att ha sex med utsatta unga under 18 år ska skärpas.

Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten, har deltagit i utredningen som expert. Han lyfter flera viktiga förslag som kan stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor och när det gäller våld, sexuella övergrepp och exploatering av barn.

Varför är det viktigt med ett starkare straffrättsligt skydd?

– Därför att nuvarande lagstiftning inte täcker in vissa vålds- och sexualbrott som barn och kvinnor utsätts för. Det kan handla om att det skett förändringar i samhället över tid, som exempelvis digitaliseringens framfart, som medför nya sätt att utföra brott på, eller bristfällig tidigare kunskap om vissa brott, våld och dess konsekvenser för utsatta, säger Mikael Thörn.

Han menar att det är viktigt att det straffrättsliga skyddet stärks för barn så att det går i linje med barnkonventionen och annan svensk lagstiftning. På samma sätt är det viktigt att det straffrättsliga skyddet för vuxna stärks så det går i linje med svensk lagstiftning och andra internationella åtaganden, som exempelvis Istanbulkonventionen.

Rikta fokus mot förövare

– Ytterst är det också en fråga om jämställdhet, om frihet från våld och att stärka flickor och kvinnors rättigheter, som är de som främst utsätts för brott, där män oftast är förövare.

Mikael Thörn poängterar att det ökade straffrättsliga skyddet inte gör någon större skillnad om brott inte anmäls, utreds, leder till åtal och fällande dom.

– Det handlar om att samhället behöver rikta fokus mot förövare.

Utredningen föreslår ett stärkt straffrättsligt skydd

 Särskilt för kvinnor och barn:

  • Bestämmelsen om våldtäkt mot barn utvidgas till att även avse fall där någon utnyttjar ett barn under 18 år som på grund av till exempel psykisk ohälsa, funktionsnedsättning, missbruk eller gärningsmannens auktoritet har en nedsatt förmåga att värna sin sexuella integritet.
  • Det straffbara området för köp av sexuell tjänst och koppleri utvidgas till att omfatta sexuella handlingar som utförs på distans.
  • Det straffrättsliga skyddet för kvinnor ska stärkas – kön föreslås läggas till som en ny grund i den bestämmelse som gäller straffskärpning vid brott som begås med hatbrottsmotiv.

Särskild utredare har varit Petra Lundh, som numera är rikspolischef. Lagändringarna förslås träda i kraft den 1 juli 2025. Men först ska betänkandets förslag ut på remiss, Jämställdhetsmyndigheten kommer vara en av remissinstanserna.

Ta del av utredningen i sin helhet på regeringens webbplats.

 

Mäns våld mot kvinnor

Sexuella trakasserier

Publiceringsdatum: 28 november 2023

Senast uppdaterad: 29 november 2023