Våld i nära relation påverkar arbetsförmågan och arbetsplatsen

En undersökning gjord på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten visar att våld i nära relation påverkar arbetsplatsen, kollegor och chefer. Bland de effekter som uppstod fanns till exempel oplanerad frånvaro eller att arbetsprestationen påverkades på något sätt.

Fyra kollegor samtalar vid en kaffeautomat.

En person som svarat på enkäten om hur det påverkade hens arbetsförmåga av att vara utsatt för våld i nära relation säger:

"Tilläts inte att sova, utmattad på jobb, somnade medan jag arbetade."

Undersökningen är en enkät utförd på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten av forskare vid Western University i Kanada. Undersökningen gjordes på fem svenska myndigheter: Jämställdhetsmyndigheten, samt länsstyrelserna i Kronoberg, Skåne, Värmland och Västerbotten. Enkäten skickades ut till 1 578 anställda under september 2021 och besvarades av totalt 859 personer.

Förutom att svara på frågor i enkäten fick deltagarna beskriva sina upplevelser och det är de som citeras här.

Hur våld i nära relationer påverkar kollegor

En deltagare säger: "Jag blev sjukskriven. Därav fick mina kollegor en högre arbetsbelastning."

Nästan 80 procent av de som blivit utsatta för våld i nära relation trodde inte att det påverkade deras kollegor. Däremot uppgav drygt 9 procent att det hade fått konsekvenser för kollegorna. Resterande var osäkra eller svarade inte på frågan.

"Jag blir en sämre kollega när jag mår dåligt, arbetsplatsen påverkas när man inte kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö. Man är för absorberad av sig själv eller relationen till partnern för att orka bry sig om andra."

Bland de som trodde att deras erfarenhet av våld i nära relation hade påverkat kollegor trodde 50 procent att kollegorna känt stress och oro. Nästan 40 procent menade att det hade lett till ökad arbetsbelastning och schemaändringar, och lika många trodde det hade lett till konflikt och spänningar. Sju procent uppgav att en medarbetare hade kommit till skada.

Konsekvenser på arbetsplatsen

Oplanerad frånvaro är en annan konsekvens av våld i nära relation. 15 procent uppgav att de hade haft oplanerad frånvaro för att kunna hantera konsekvenserna av våld. Detta handlar bland annat om att delta i rättegång, samtala med familjerätten eller att de blivit tvungna att söka sjukvård.

Även andra hinder förekom: att bli fysiskt hindrad eller inlåst hemma, få sin mobiltelefon fråntagen eller gömd eller att partnern vägrar ta hand om barn eller andra familjemedlemmar.

En svarande berättar: "Han sålde min bil utan min vetskap."

Hur arbetsplatsen kan agera

Undersökningen visar att den som är utsatt för våld och som berättar på arbetsplatsen i första hand pratar med en kollega, i andra hand sin chef och först efter det med andra funktioner som HR eller facket.

Deltagarna i undersökningen tyckte också att frågan om våld i nära relationer skulle tas upp på arbetsplatsen i till exempel medarbetarsamtal och på temadagar.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en webbkurs med fokus på hur du kan agera som kollega och chef. Webbkursen Våld i nära relation - agera som chef eller kollega sätter fokus på hur våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck påverkar arbetsförmågan och relationerna på arbetsplatsen. Den ger kollegor och chefer ökad kunskap och beredskap att identifiera våld i nära relationer, och agera vid misstanke.

I särskilt anpassade kapitel för rollen som chef eller som kollega får deltagaren konkreta exempel och övningar för att förstå hur det går att medverka till att förebygga och upptäcka våld.

Webbkursen lanseras den 30 augusti med ett frukostwebbinarium där myndigheten berättar mer om kursen och dess innehåll.

Rapporten: Kan arbetsplatsen vara trygg när inte hemmet är det? 

Information och anmälan till webbinariet om nya webbkursen Våld i nära relation - agera som chef eller kollega

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 22 augusti 2022

Senast uppdaterad: 31 augusti 2022