Kvinnor och män i bostadsområden får frågor om demokrati

Jämställdhetsmyndigheten ska ta reda på hur kvinnor och män är aktiva i sitt lokala samhälle. Invånare i tre bostadsområden i Sverige får svara på en enkät om sin delaktighet i det som händer i området och om de har försökt påverka genom den lokala demokratin.

2021 fyller Sveriges demokrati 100 år eftersom det var 1921 som kvinnor fick delta i allmänna val för första gången. Jubileet markeras med en nationell kraftsamling för att öka delaktigheten i demokratin och stärka demokratins motståndskraft. Insatserna är riktade både mot nationell och lokal nivå.

För att möta de lokala utmaningar Sveriges demokrati står inför har regeringen gett Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att genomföra en pilotundersökning om kvinnors och mäns delaktighet i den lokala demokratin.

– Vi är intresserade av att undersöka om och i så fall på vilket sätt kvinnors och mäns delaktighet och demokratiska deltagande skiljer sig åt. Vi kommer att ställa frågor om deltagande i val, vad invånarna har för intressen och om de är engagerade i föreningar eller i saker som händer i deras bostadsområde, säger Anna-Karin Berglund, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Enkäten genomförs i bostadsområdena Hammarkullen i Göteborg, Åby i Mölndal och Oxhagen i Örebro.

– När vi jämför förutsättningar och möjligheter för kvinnor och män att vara aktiva på dessa platser kan vi få en närmare bild av den lokala demokratin. Om studien får en fortsättning kan det bli aktuellt att genomföra undersökningen i fler områden, säger Anna-Karin Berglund.

För att bättre fånga upp lokalt engagemang samarbetar Jämställdhetsmyndigheten med lokala föreningar som genomför enkäten i bostadsområdena. Föreningarna kommer också att engageras i arbetet med att analysera enkätens resultat tillsammans med forskare, kommuner och några statliga myndigheter.

– Det är viktigt för oss att kunskapen vi får från de olika bostadsområdena återförs till föreningar och invånare så att de kan utveckla sitt deltagande i den lokala demokratin, säger Anna-Karin Berglund.

– Vi har redan tidigare arbetat med demokratifrågor i Hammarkullen och får nu en chans att fördjupa de frågorna genom att delta i Jämställdhetsmyndighetens undersökning, säger Lady-France Mulumba, verksamhetschef för SOS Barnbyar i Hammarkullen i Göteborg.

– Vi håller på att etablera vår förening i Åby och är därför glada att genom Jämställdhetsmyndighetens undersökning få en djupare förståelse för vad kvinnor och män i Åby är intresserade av att engagera sig i, säger Hedda Gullander, kulturprojektledare på Konstkollektivet i Mölndal.

– Vi har redan ett projekt för unga tjejers delaktighet i fritidsverksamhet ihop med Region Örebro i Oxhagen. Nu hoppas vi kunna kartlägga hur det ser ut även i andra åldrar, säger Tobba Andersson, projektledare på Studiefrämjandet i Örebro.

Förstudien är ett underlag till regeringen för att avgöra om en större undersökning ska genomföras. Förstudien ska rapporteras till regeringen den 3 mars 2021.

 

Mer information:

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag från regeringen.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Dokument

Publiceringsdatum: 12 november 2020