Män får oftare regionalt stöd till företagande än kvinnor

De 700 miljoner kronor som regionerna använder för att stödja företagande går oftare till män och mansdominerade branscher än till kvinnor. Det finns också stora skillnader över landet.

– En skev könsfördelning av offentliga stödåtgärder på det näringspolitiska området innebär att kvinnor har sämre förutsättningar att starta och driva företag än män. För att nå Sveriges mål om ekonomisk jämställdhet behöver regionerna ta ansvar för att jämställdheten får en tydligare roll i finansieringen, säger Sara Andersson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

I alla Sveriges 21 regioner tillfaller de regionala företagsstöden män i större utsträckning än kvinnor. Jämställdhetsmyndighetens har analyserat kvinnors företagande ur ett regionalt perspektiv.

– Branschen verkar betyda mycket för möjligheten att få finansiering och stöd från det offentliga. Det finns en uppfattning att kvinnor är verksamma i fel branscher, som saknar potential för tillväxt eller inte är finansieringsbara. Kvinnor har ofta sina företag i sektorer där företagande ses som sysselsättning och inte som entreprenörskap. Det leder i sin tur till en uppfattning om att kvinnor inte behöver så mycket pengar, säger Malin Allert, utredare.

Kvinnor är oftare företagsledare inom utbildning, vård och omsorg samt personliga och kulturella tjänster. Andelen kvinnor är däremot låg när det gäller bygg, transport, tillverkningsindustri, kommunikation samt energi och miljö. Den bransch som får mest pengar av de regionala företagsstöden är den mansdominerade tillverkningsindustrin, men det finns stora skillnader mellan regionerna.

– Det faktum att stöden går till olika branscher i olika regioner kan tyda på att det inte finns några större formella hinder för en större branschbredd, säger Malin Allert.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att stöden behöver vara öppna för fler, kvinnodominerade, branscher, både för att bidra till ett jämställt företagande och till ett breddat näringsliv i regionerna.

– Regeringen behöver också förtydliga målet för jämställd fördelning av företagsstöd så att alla tolkar det lika, och göra det lättare att följa hur regionerna fördelar beloppen mellan kvinnor och män. Vi vet att en av orsakerna till att färre kvinnor är företagare är sämre möjligheter till finansiering. Kvinnor får därför oftare söka informella källor till kapital, som vänner och familj, säger Sara Andersson.

Fakta: Kvinnors företagande

Kvinnors totala inkomster av näringsverksamhet:
50 procent av männens

Andel företag har en operativ företagsledare som är kvinna:
30 procent

Andel egenföretagare som är en kvinna:                        
38 procent

Andel företagare i eget aktiebolag som är en kvinna:
25 procent

Andel nystartade företag 2022 som startats av en kvinna:
31 procent

Fakta: Regionala företagsstöd

Den offentliga företagsfinansieringen består av statliga, regionala och kommunala åtgärder och stöd. Regionerna ger stöd i olika former. De stödformer som i högst grad går att styra till kvinnor respektive män enligt Tillväxtverket är:

  • Investeringsstöd – ett statligt stöd till regionala investeringar. Stödet fördelas i delar av landet.
  • Främjandestöd – ett statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag


Så här fördelar regionerna stöden.

Investeringsstöd till företag ledda av kvinnor

Andel av det totala antalet beviljade företag:
27 procent

Andel av det totala beloppet:
14 procent

Regionen med högst andel av beloppet till kvinnliga företagsledare:
Östergötland, 45 procent

Regionen med lägst andel av beloppet till kvinnliga företagsledare:
Västernorrland, 7 procent

Främjandestöd till företag ledda av kvinnor

Andel av det totala antalet beviljade företag:
29 procent

Andel av det totala beloppet:
24 procent

Regionen med högst andel av beloppet till kvinnliga företagsledare:
Gotland, 42 procent

Regionen med lägst andel av beloppet till kvinnliga företagsledare:
Kronoberg, 14 procent

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Bilder

Publiceringsdatum: 26 april 2024