Minst 40 år till jämställda pensioner – om arbetslivet blir jämställt i dag

Även om arbetslivet plötsligt skulle bli jämställt i dag så skulle det ta 40 till 50 år tills kvinnor och män får lika mycket i pension. Jämställdhetsmyndigheten efterlyser förändringar både i och utanför pensionssystemet för att Sverige ska kunna nå målet om ekonomisk jämställdhet.

– Pensionen speglar inkomsterna under arbetslivet. Vi har de största skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner av alla nordiska länder. Framför allt beror det på ett ojämställt arbetsliv men vi ser också att pensionssystemet skulle kunna kompensera för könsskillnaderna på arbetsmarknaden mer än i dag, säger Malin Allert, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Gapet i inkomster mellan kvinnor och män över 65 år har varit runt 30 procent under lång tid. Den senaste statistiken från 2022 visar 28 procents skillnad. Det är en större skillnad än bland yngre kvinnor och män.

Jämställdhetsmyndigheten har analyserat pensionssystemet ur ett jämställdhetsperspektiv  som en del av myndighetens uppdrag att varje år redovisa resultat av åtgärder inom jämställdhetspolitiken. Analysen visar att det finns många orsaker i arbetslivet till skillnaderna mellan kvinnors och mäns pensioner:

  • Kvinnodominerade yrken har generellt lägre löner
  • Det finns en löneskillnad på 4,5 procent mellan kvinnor och män efter att beräkningar tagit hänsyn till olika förklarande faktorer
  • Kvinnor arbetar i större utsträckning deltid
  • Kvinnor har i genomsnitt ett tidigare utträde från arbetslivet
  • Föräldraledigheten (inklusive VAB för att vårda sjuka barn) är ojämnt fördelad
  • Kvinnor är i högre utsträckning sjukskrivna
  • Det är vanligare att kvinnor helt står utanför arbetskraften
  • Kvinnor studerar längre.

– Vi behöver åtgärder med syftet att eliminera könsskillnader i arbetslivet och jämna ut fördelningen av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. När vårt nuvarande pensionssystem utformades på 1990-talet trodde man att arbetslivet och inkomsterna skulle jämnas ut snabbare, så att pensionerna också skulle jämnas ut. Den förändringen har visat sig gå långsamt och därför minskar också pensionsgapet långsamt. Dessutom har tjänstepensioner och kapitalinkomster ökat i betydelse för pensionärernas inkomster, säger Sara Andersson, utredare.

Pensionssystemet är konstruerat på ett sätt som gör att det bidrar till att upprätthålla skillnader mellan kvinnor och män, visar Jämställdhetsmyndighetens analys. Det är kapitalinkomster, tjänstepension och allmän inkomstgrundad pension som bidrar mest till skillnader i inkomster mellan äldre kvinnor och män. Mest utjämnande är skatterna, men även grundskyddet och änkepensionen minskar skillnaden. När det gäller tjänstepensionerna ökar de inkomstgapet bland personer över 65 år med 14 procent. Kvinnor får i genomsnitt hälften av det männen får från tjänstepensioner.

– Fler män än kvinnor har inkomster på nivåer som gör att de får högre avsättningar till tjänstepensionen, vilket alltså innebär att män tjänar mer på tjänstepensionens konstruktion. Vi ser att vi behöver en översyn av pensionssystemet som tar hänsyn till jämställdhet för att inte förstärka könsskillnaderna i arbetslivet, säger Malin Allert.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 24 april 2024