Nationell enkät ska mäta jämställdheten i Sverige

Nu ska jämställdheten börja mätas regelbundet genom en enkätundersökning. I veckan har Jämställdhetsmyndigheten skickat ut ”Jämställdhetsundersökningen” till 20 000 svenskar. I år har enkäten ett särskilt fokus på psykisk ohälsa.

– Vi arbetar för att bidra till förståelse av hur utvecklingen går när det gäller jämställdhet. Det övergripande målet som riksdagen har beslutat om är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Genom att mäta attityder, kunskap och beteenden kan olika aktörer i samhället få bättre förutsättningar att förbättra jämställdheten, säger Sara Andersson, ansvarig för undersökningen på Jämställdhetsmyndigheten.

SCB genomför undersökningen på Jämställdhetsmyndighetens uppdrag. Tanken är att samla in statistiken vartannat år.

– Vi ställer frågor om jämställdhet, normer kring kön och psykisk ohälsa. Svaren som rör psykisk ohälsa vill vi använda i arbetet med den nya nationella strategin för psykisk ohälsa och suicidprevention. Vi ska bland annat analysera sambandet mellan könsnormer och psykisk ohälsa, säger Sara Andersson.


Om Jämställdhetsundersökningen:

Undersökningen har skickats ut till 20 000 personer som blivit slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. SCB genomför undersökningen på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Alla svar anonymiseras.

Undersökningen pågår den 11 januari till 14 mars. Jämställdhetsmyndigheten planerar att publicera resultaten efter sommaren 2022.

En del av frågorna är baserade på tidigare nationella och internationella undersökningar, för att kunna göra jämförelser över tid och med andra länder.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 14 januari 2022