Ojämn hälsa mellan kvinnor och män

Flickors och unga kvinnors psykiska ohälsa har blivit en av de nya stora jämställdhetsutmaningarna. En kartläggning genomförd av Jämställdhetsmyndigheten visar inga tecken på att de skillnader som finns i hälsa mellan kvinnor och män håller på att försvinna.

– Vi ser att flickor och unga kvinnor oftare får diagnoser som ångest, depression och självskador än pojkar och unga män. Den psykiska ohälsan ökar också snabbare hos flickor och unga kvinnor. För att nå en jämställd hälsa är det viktigt att lyfta fram den psykiska hälsan och motverka problemen, säger Ingrid Osika Friberg, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen gått igenom området hälsa ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporten visar att kvinnor och män på många områden har olika god hälsa. Kvinnor lever längre än män, samtidigt som kvinnor oftare är sjukskrivna från sitt arbete. Kvinnor uppger också oftare i undersökningar att de har dålig hälsa eller långvariga sjukdomar.

– Förändringar i samhället med en allt större andel äldre, fler invånare födda utanför Sverige och ökande ekonomisk ojämlikhet innebär nya utmaningar. Vi ser till exempel i statistiken att mäns hälsa generellt blir bättre men att skillnaderna mellan olika grupper av män ökar. Utbildningsnivå, inkomst, födelseland och andra faktorer påverkar både kvinnors och mäns hälsa, säger Lars-Gunnar Engström, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

 

Fakta: Könsskillnader i hälsa

  • Kvinnor är oftare frånvarande från arbetet på grund av ohälsa än män, både totalt och i olika åldersgrupper.
  • Kvinnor anger i högre grad än män en sämre självskattad hälsa, eller att de har långvariga sjukdomar eller hälsoproblem.
  • Kvinnor lever längre än män.
  • Flickor och unga kvinnor är överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa och uppvisar en snabbare ökning. Under tidig barndom är den psykiska ohälsan vanligast bland pojkar men i puberteten förändras detta mönster.
  • Fler män än kvinnor begår självmord.
  • Fler män än kvinnor förolyckas i arbetsplatsolyckor.
  • Män har högre dödlighet än kvinnor i icke smittsamma sjukdomar, såsom hjärtkärlsjukdomar och cancer.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 070-784 74 97

E-post press@jamy.se

Publiceringsdatum: 11 februari 2021