Sju organisationer får statsbidrag för jämställdhetsprojekt

Jämställdhetsmyndigheten har beslutat om statsbidrag till sju nyskapande utvecklingsprojekt.

Jämställdhetsmyndigheten fördelar varje år bidrag till projekt som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet. Statsbidraget regleras av regeringens förordning och har funnits sedan 2006. I år fick Jämställdhetsmyndigheten in 50 ansökningar.

– Flera ansökningar har riktat sig till målgruppen utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Generellt har årets ansökningar hållit hög kvalitet. Föreningslivet ligger i många fall långt framme i att analysera problem och se vilka behov som finns för att förbättra jämställdhetsarbetet, säger Lena Bjurving, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten.

Projekten ska genomföras under det kommande året. Därefter ska de beviljade organisationerna redovisa hur bidraget använts till Jämställdhetsmyndigheten.

    

   

Organisationer som beviljats projektbidrag för jämställdhetsprojekt 2022

Elitfotboll dam
Projektnamn: Sätt bollen i rullning 2.0. En jämnare fördelning av makt och inflytande
Beviljat belopp: 1 732 428 kr

Fredrika Bremer-förbundet
Projektnamn: Livslång ekonomi 2.0
Beviljat belopp: 1 493 850 kr

Funktionsrätt Sverige
Projektnamn: Makten är min
Beviljat belopp: 1 077 789 kr

Hela människan i Malmö
Projektnamn: Omvänt Mentorskap Duo Modellen (OMDU)
Beviljat belopp: 1 514 000 kr

MÄN
Projektnamn: Metod för att förebygga sexuella trakasserier på arbetsplatsen
Beviljat belopp: 1 111 660 kr

RFSL Stockholm
Projektnamn: Kvinnor i fokus år 2
Beviljat belopp: 1 518 000 kr

Somaya kvinno- och tjejjour
Projektnamn: E-learning för våldsförebyggande arbete
Beviljat belopp: 1 243 577 kr

Utförligare beskrivningar av de beviljade projekten finns på Jämställdhetsmyndighetens webbplats.


Fakta: Projektbidrag för jämställdhetsprojekt

  • Bidraget fördelas utifrån förordningen (2006:390) om statsbidrag till Jämställdhetsprojekt. Förordningen beslutas av regeringen.
  • Beviljade projekt ska främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Bidragens syften ska ligga inom ramen för regeringens mål för jämställdhetspolitiken.
  • Projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde för utvecklingen av jämställdhetsarbetet samt projekt som inte kan finansieras med andra medel ska särskilt prioriteras.
  • För att beviljas bidrag får organisationens verksamhet inte strida mot demokratins idéer.
  • Bidrag får lämnas till projekt som har skäliga kostnader och som har förutsättningar att nå de mål som satts upp för projektet.
  • Bidrag får inte lämnas till projekt som kan antas ha ett kommersiellt syfte.
  • Bidraget lyses ut en gång om året. Årets utlysning öppnade 16 februari och stängde 22 mars. Beslut fattades 8 juni.

Kontakt

Simon Falk - Pressansvarig

Kontakt

Simon Falk Pressansvarig

Telefon: 031-392 90 52

E-post press@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 13 juni 2022