Att förstå våldsbegreppen – En nyckel i arbetsprocessen med det nya examensmålet (2021:22)

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett allvarligt jäm­ställdhets­problem och här råder politisk konsensus om att det måste upphöra. Sverige ratificerade Istanbulkonventionen, Europa­rådets konven­tion om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, 2014 och som en del av åtagandet antog regeringen 2017 en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10). Den nationella strategin inkluderar även arbetet med våld i nära relationer, våld i hbtqi-relationer, heders­relaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Examensmålet innefattar både Sveriges åtagande inom ramen för Istanbulkonventionen och den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Kunskap är avgörande för att de som utsätts för våld och de som utövar våld ska få ett adekvat bemötande och stöd för att förändra sin livssituation. Därför har regeringen beslutat att kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska vara ett examens-mål i åtta berörda högskoleutbildningar.

Jämställdhetsmyndigheten kan konstatera att det finns ett stort behov av att lärare och personal med övergripande utbildnings-ansvar utbildar sig vidare inom ämnet. Det handlar inte minst om att förstå bredden av vad som ingår i examensmålet.

För att tillgängliggöra resultaten från studien Lärosätenas utbildnings-behov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer har Jämställdhetsmyndigheten tagit fram denna sammanfattning.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 14 september 2021

Senast uppdaterad: 13 januari 2023