Ett fortsatt stärkt arbete mot prostitution och människohandel

Sedan juni 2021 har Jämställdhetsmyndigheten haft i uppdrag att stärka sitt arbete mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel. Arbetet ska slutredovisas i mars 2024. Denna rapport utgör en delrapportering av det arbete som genomförts under 2022, de resultat och effekter som uppvisats under året samt en analys gällande områden i behov av fortsatt utveckling.

I uppdraget ingår att Jämställdhetsmyndigheten ska stärka sitt förebyggande arbete och genomföra insatser för att säkra skydd och stöd till utsatta för sexuell exploatering, prostitution och människohandel. Detta ska bland annat ske i form av ökat kompetensstöd och förstärkning av regionkoordinatorernas arbete. Myndigheten ska även fördela medel till det nationella stödprogrammet (NSP), samt det frivilliga återvändandeprogrammet för offer för människohandel (ÅMP). Arbetet sker inom ramen för den nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM).

Prostitution och människohandel

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 15 mars 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2024