Hur har covid-19-pandemin påverkat den ekonomiska jämställdheten?

Jämställdhetsmyndigheten drar utifrån kunskapssammanställningen slutsatsen att pandemin har haft en negativ påverkan på den ekonomiska jämställdheten. Kvinnor har förlorat inkomst i större utsträckning än män. Samtidigt har fler kvinnor än män fått arbeta hårdare under mer ansträngda arbetsförhållanden.

Män har kunnat få ledig tid och öka sitt obetalda hem- och omsorgsarbete, med marginellt mindre pengar i plånboken, vilket har möjliggjorts genom stöd exempelvis korttidsarbete. Myndigheten konstaterar att det är särskilt viktigt med ett jämställdhetsperspektiv även i krissituationer. Möjligheten till information om könsuppdelad fördelning av stöd och pengar bör säkerställas innan dessa är på plats, för att möjliggöra uppföljning och utvärdering av effekter för kvinnor och män.

Under 2020 minskade antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar som en följd av pandemins effekter på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män ökade på grund av att sysselsättningen minskade mer för kvinnor än för män. Kvinnors arbetskraftsdeltagande sjönk kraftigare än mäns, medan antalet arbetade timmar minskade mer för män än för kvinnor.

Ekonomi

Effekter av covid-19-pandemin

Publiceringsdatum: 20 december 2021

Senast uppdaterad: 20 december 2021