Jämställdhet i lokalt engagemang och politik

Jämställdhetsmyndighetens regeringsuppdrag om Lokal demokrati syftar till att bygga mer kunskap om hur kvinnor och mäns, flickors och pojkars delaktighet i sina lokalsamhällen ser ut. Projektet pågår mellan 2022-2024 och bygger på lokala studier och jämförelser mellan åtta bostadsområden och åtta politiska församlingar i kommuner från norra till södra Sverige. Den här publikationen är en delrapport.

Det finns flera mönster och faktorer som påverkar aktivt medborgarskap. Bostadsort och lokala förhållanden påverkar människors behov och önskemål, vilket kan leda till lokalt engagemang. Både kvinnor och män kan uppleva liknande utmaningar med välfärd och service i förorter och på landsbygden. Invånare har idéer om hur deras områden kan förbättras, men det finns skillnader baserat på kön, ålder och utbildning. En fjärdedel av invånarna deltar inte i lokala grupper, och unga upplever oftare hinder för engagemang. Förtroendevaldas engagemang börjar ofta i föreningslivet, och kvinnor och män är engagerade i olika frågor. Tidsbrist och familjeansvar påverkar förtroendevalda, och det finns könsskillnader i upplevelsen av att bli lyssnad på. Rädsla för hot och hat avskräcker både invånare och förtroendevalda från att uttrycka sina åsikter, särskilt på sociala medier. Den andra etappen av studien kommer att fördjupa undersökningen av möjligheter och hinder för kvinnor och män som aktiva medborgare och förtroendevalda.

Makt och inflytande

Publiceringsdatum: 22 januari 2024

Senast uppdaterad: 25 januari 2024