Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet (2019:2)

I januari 2018 övertog Jämställdhetsmyndigheten uppdraget att stödja de statliga universiteten och högskolorna samt Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Denna rapport är en delredovisning av uppdraget som ska slutredovisas till Regeringskansliet den 31 mars 2020.

Sammanfattning:

Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet: En lägesrapport (2019:2)  beskriver programperioden 2016–2018 och ger en samlad bild av lärosätenas utvecklingsarbete. Tyngdpunkten ligger på hur lärosätena utformat sitt arbete med jämställdhetsintegrering och var de i nuläget befinner sig i det arbetet. Rapporten synliggör också hur lärosätenas arbete kan stärkas framöver.

Mycket har hänt sedan uppdragets start 2016. Samtliga lärosäten med JiHU-uppdrag (33 stycken) har tagit fram planer för att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering och de flesta har påbörjat arbetet med att implementera innehållet i sina planer. Hur lärosätena valt att utforma sitt arbete varierar. Förutsättningarna att organisera och driva arbetet med jämställdhetsintegrering hänger bland annat ihop med vilka resurser som respektive lärosäte avsätter för arbetet, men beror också på i vilken utsträckning som lärosätena är tydliga med vilken (lokal) ojämställdhet som ska åtgärdas.

Lärosätenas JiHU-arbete omfattar insatser för att:

  • motverka könsbundna studieval
  • utveckla undervisningens form och innehåll
  • främja jämställda karriärvägar
  • främja jämställd resursfördelning
  • utveckla utvärdering och uppföljning

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att lärosätena skapat goda förutsättningar för det fortsatta arbetet. Mot bakgrund av vad tidigare satsningar på jämställdhet inom högskolesektorn inneburit i termer av önskvärd förändring, behöver lärosätena fortsätta utveckla ett arbetssätt som innebär att utmana och förändra de normer, strukturer och värderingar som skapar och återskapar existerande ojämställdhet(er). Jämställdhetsmyndighetens slutsats är att JiHU-uppdraget bör fortsätta efter 2019.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 2 april 2021

Senast uppdaterad: 4 februari 2022