Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) 2023

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att stödja myndigheter som ingår i regeringens utvecklingsprogram Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM-programmet) under programperioden 2020–2025. I rapporten redovisar vi vilket stöd vi gett och analyserar och bedömer JiM-myndigheternas resultat i arbetet med jämställdhetsintegrering 2022.

Av rapportens slutsatser framgår att JiM-uppdraget bidrar till att myndigheterna prioriterar arbetet och att flertalet av myndigheterna når resultat. En fördjupad analys och bedömning görs av 14 myndigheters resultat.13 av myndigheterna kan visa på prestationer så som framtagna kunskapsunderlag, metodstöd och förändrade rutiner och arbetssätt. Fem av myndigheterna kan visa på resultat i form av effekter för verksamhetens målgrupp, som i förlängningen kan antas bidra till de jämställdhetspolitiska målen.
Jämställdhetsmyndigheten stöd har bidragit till att förbättra myndigheternas förutsättningar i arbetet. I år är det flera myndigheter som tagit kliv framåt i uppföljning av analys av resultat. Att följa upp och redogöra för effekter är dock ett område som fortsatt behöver utvecklas.

Fler myndigheter har under året samordnat sitt arbete med jämställdhetsintegrering med andra närliggande uppdrag. Exempelvis uppdrag i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderpolitiken. Det bidrar till ett förstärkt och mer träffsäkert arbete. För att nå lägre i arbetet krävs en ökad samverkan mellan myndigheter och andra aktörer kopplat till komplexa samhällsutmaningar som enskilda myndigheter inte kan lösa själva.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 19 april 2023

Senast uppdaterad: 29 april 2024