Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) 2024

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM) 2020-2025. Årets delredovisning innehåller en redogörelse för hur arbetet med jämställdhetsintegrering fortskrider i JiM-myndigheterna och hur vårt stöd fungerar.

Vi ser att JiM-myndigheterna visar på resultat som skapar förutsättningar i jämställdhetsarbetet för att uppnå effekter för myndigheternas målgrupp, till exempel kunskapshöjande insatser, förankring i ledning, rutiner och nya utarbetade arbetssätt.

Några myndigheter påvisar resultat som har direkt påverkan på målgruppen, till exempel:

  • Statens institutionsstyrelse (SiS) har arbetat för att minska avskiljningar för flickor på ungdomshem. Detta efter att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) gjort tillsyn av särskilda ungdomshem.
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) genomförde en informationskampanj om samtalsstöd till adopterade. Detta stöd har tidigare nyttjas mestadels av kvinnor. Efter kampanjen ser myndigheten en viss ökning av män som söker stödet. 

I vår rapport konstaterar vi bland annat att:

  • Myndigheterna behöver fortsätta systematisera och förankra sitt arbeta med jämställdhet och stärka sina förutsättningar för att få genomslag på alla nivåer inom organisationerna. De behöver sprida och leda arbetet i hela organisationen och utveckla uppföljning som kan mäta, analysera och följa förändring över tid.
  • Uppdrag i regleringsbrev och särskilda regeringsuppdrag är fortsatt viktigt för att myndigheterna ska prioritera och resurssätta arbetet med jämställdhet. Antalet JiM-myndigheter med särskilda regeringsuppdrag i regleringsbrev har minskat, vilket får konsekvenser för hur arbetet prioriteras, resurssätts och hur återrapporteringen görs.
  • Om myndigheter nedprioriterar sitt arbete med jämställdhet riskerar kunskap på aggregerad nivå gå förlorad när Sverige ska rapportera, arbeta med och utvärdera mot internationella konventioner.
  • Myndigheterna behöver prioritera insatser som bidrar till att förändra ojämställda strukturer och normer på samhällsnivå.
  • För att underlätta arbetet med att införliva tvärgående perspektiv, det vill säga fler perspektiv än kön, ser vi ett behov av samordning mellan aktörer som samordnar, följer upp och stödjer arbetet med mänskliga rättigheter, barnets rättigheter, jämställdhet, hbtqi, arbete mot rasism och ökad tillgänglighet i offentliga verksamheter.
  • För att myndigheterna ska få genomslag kan samverkan behöva stärkas. Samverkan behöver fortsatt stärkas inom könsbundna studie- och yrkesval, ett uppdrag från regeringen som är under uppbyggnad.
  • Fler myndigheter lyfter fram delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra i sitt jämställdhetsarbete. Jämställdhetsintegrering är en förutsättning för ett hållbart våldsförebyggande arbete och arbetet med mäns våld mot kvinnor i stort.
  • Vårt stöd till myndigheter bidrar till lärande och samverkan med och mellan JiM-myndigheter. Vi ger myndigheterna bättre förutsättningar att bedriva arbetet med jämställdhet, även om det inte går att visa på ett direkt samband mellan våra insatser och myndigheters resultat.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 19 april 2024

Senast uppdaterad: 3 maj 2024