Jämställdhetsmyndighetens remissvar på Ds 2019:2

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem" (Ds 2019:2).

Jämställdhetsmyndigheten delar i allt väsentligt promemorians förslag beträffande införandet av begreppet riktålder för pension och ändringar av åldersgränser som en konsekvens av denna nya riktålder men i frågan om höjda åldersgränser för pensionssystemets grundskydd anser vi att konsekvenserna av förslaget bör utredas ytterligare ur ett jämställdhetsperspektiv.

Jämställdhetsmyndigheten vill därutöver betona vikten av att det parallellt med de successiva höjningarna av åldersgränser också förs ett konsekvent och verkningsfullt arbete för att utifrån ett arbetsmiljöperspektiv möjliggöra ett hållbart och förlängt arbetsliv för samtliga grupper i samhället. En analys av jämställdhetseffekter för olika grupper på arbetsmarknaden bör följa genomförandet av promemorians förslag.

Publiceringsdatum: 26 april 2019

Senast uppdaterad: 4 januari 2022