Jämställdhetsmyndighetens remissvar på Ds 2019:7

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på utredningen Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7).

• Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag om en ny förordning för statsbidrag till organisationer som bedriver verksamhet med huvudsakligt syfte att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

• Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningens klargörande i fråga om kommuners ansvar och skyldighet när kvinnor och barn utsätts för mäns våld, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

• Jämställdhetsmyndigheten stödjer förslaget att Socialstyrelsen ska pröva statsbidraget utifrån den föreslagna förordningen.

• Jämställdhetsmyndigheten välkomnar förslaget om att statsbidrag ska kunna ges för två år i taget men menar, mot bakgrund av behov av stabilitet för organisationerna, att frågan om statsbidrag för längre tid blir föremål för ytterligare utredning.

Publiceringsdatum: 19 juli 2019

Senast uppdaterad: 29 april 2024