Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2018:22

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på ”Ett ordnat mottagande – gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande” (SOU 2018:22).

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar Mottagarutredningens förslag till ett sammanhållet system för mottagandet av asylsökande och nyanlända. Vi yttrar oss om utredningens olika förslag utifrån jämställdhetsperspektivet och myndighetens uppdrag prostitution och människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten avstyrker förslaget att ersättningarna för ekonomiskt bistånd och sjukvård för så kallade bevispersoner ska avskaffas. Detta med anledning av att det riskerar att försvåra Sveriges arbete med prostitution och människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att flera delar av förslagen kan få negativa konsekvenser för utsatta grupper utifrån de jämställdhetspolitiska målen. Vi vill därför lyfta fram regeringens strategi för jämställdhetsintegrering i fortsatt arbete att utforma och genomföra ett nytt system för asylmottagandet.

Jämställdhetsmyndigheten vill även betona vikten av att förslagen i framtida arbete ska kompletteras med könsuppdelad statistik. Att viss statistik som redovisas saknar ett jämställdhetsperspektiv blir problematiskt eftersom det ska ligga som underlag för planering och genomförande av boendet, insatser, aktiviteter och ersättningar. Förutom att använda sig av kategorierna kvinnor och män bör även kategorierna flickor och pojkar användas.

Publiceringsdatum: 13 november 2018

Senast uppdaterad: 30 december 2021