Jämställdhetsmyndighetens remissvar på SOU 2019:56

Jämställdhetsmyndighetens remissvar över betänkandet idéburen välfärd (SOU 2019:56).

• Betänkandet saknar en jämställdhetskonsekvensanalys vilket efterfrågas i den fortsatta beredningen av ärendet. Därtill bör förslaget närmare utreda möjligheten att alltid beakta ett jämställdhetsperspektiv i utformandet av de föreslagna partnerskapen.

• Myndigheten välkomnar utredningens förslag som medför att kommunernas socialnämnder kan ingå avtal utan att en offentlig upphandling måste ske enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Förslaget medför bättre möjligheter att tillvarata den kunskap och kompetens som organisationer som arbetar inom området besitter, som inte hade kunnat konkurrera med privata aktörer i ett upphandlingsförfarande.

• Vid ett ingående av ett idéburet offentligt partnerskap mellan socialnämnd och kvinnojourer behöver de utsatta kvinnorna och barnens situation särskilt beaktas. Eftersom det är en majoritet av kvinnorna som uppsöker kvinnojourer som också har sina barn med sig, torde dessa frågor ges större utrymme i utredningen då det snarare är att se som en huvudregel än ett undantag. Därtill är det av yttersta vikt att partnerskapen i dessa fall utformas så att socialtjänstens ansvar kan tillförsäkras i enlighet med lag och föreskrifter.

Publiceringsdatum: 24 juni 2020

Senast uppdaterad: 4 januari 2022