Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2017:101

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på "Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen" (SOU 2017:101).

Remissvaret är skrivet med utgångspunkt i Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att med bland annat analys och kunskap bidra till att de jämställdhetspolitiska målen uppfylls.

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i utredningens bedömning att användandet av föräldrapenningen bör fokuseras till barnets första år. Jämställdhetsmyndigheten anser dock inte att den första gränsen bör ligga vid barnets treårsdag. I stället förordar myndigheten en tvåårsgräns.

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker grundtanken i förslaget om en årlig fördelning av tio föräldrapenningdagar under barnets äldre år.
Jämställdhetsmyndigheten instämmer i utredningens resonemang gällande begränsningar av föräldrapenningdagar för föräldrar som kommer till Sverige med barn.

Jämställdhetsmyndigheten avråder från att en förälder fortsatt bör ha rätt till ledighet helt från arbetet (utan att nyttja föräldrapenningen) fram till det att barnet är 18 månader. Det är Jämställdhetsmyndighetens mening att det behövs en tydligare koppling mellan rätten till ledighet och rätten till ersättning från föräldrapenningen.

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker förslaget om att en förälder även fortsatt bör ha rätt att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte fyllt åtta år eller som är äldre än så men som ännu inte avslutat sitt första skolår.

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker förslaget om att ta bort dagarna med ersättning på lägstanivå inom föräldrapenningen och (delvis) ersätta dem med dagar med ersättning på sjukpenningnivå.
Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker förslaget om att reservera ytterligare dagar av föräldraförsäkringen till respektive förälder utan möjlighet till överlåtelse.

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker förslaget om att det i nuläget inte bör göras en fullständig uppdelning av föräldrapenningdagarna på så sätt att hälften av samtliga dagar reserveras för vardera vårdnadshavaren. Med utgångspunkt i att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att realisera de jämställdhetspolitiska målen liksom utifrån det samlade kunskapsläget är det emellertid Jämställdhetsmyndighetens bedömning att försäkringen på sikt bör delas upp helt mellan föräldrarna.

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker förslaget om att en vårdnadshavare ska få överlåta en del av sin rätt till föräldrapenning till en person som inte är barnets förälder eller likställs med en förälder.
Jämställdhetsmyndigheten avråder från att införa förslaget om att ta bort rätten till tillfällig föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption för att dessa tio dagar istället ska kunna lämnas inom ramen för föräldrapenningen.
Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker förslaget om att ta bort den del av den särskilda beräkningsgrunden som ger ett förlängt skydd för föräldrapenning vid ny graviditet eller adoption.
Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker förslaget om att skyddet för kvinnor med graviditetspenning ska utökas så att det kan lämnas fram till och med dagen för beräknad förlossning.

Jämställdhetsmyndigheten instämmer också i att en mer omfattande analys behöver göras av vilka behov gravida kvinnor har av ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker förslaget om att inkomsttaket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst för den tillfälliga föräldrapenningen och graviditetspenningen bör höjas från 7.5 till 8.0 prisbasbelopp.

Jämställdhetsmyndigheten har inte några synpunkter på själva författningsförslaget och dess lydelse.

Publiceringsdatum: 3 maj 2018

Senast uppdaterad: 29 april 2024