Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2017:112

Jämställdhetsmyndighetens remissvar på "Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende" (SOU 2017:112).

Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningen om barn i skyddat boende och bedömer att utredningens förslag, på sikt, kommer att få stor betydelse för barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda vid utsatthet för våld i nära relationer.

• Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till utredningens samtliga förslag.
• Jämställdhetsmyndigheten instämmer i utredningens beskrivning och analys avseende barns behov och ställning i skyddat boende.
• Jämställdhetsmyndigheten ställer sig positiv till att involveras i uppdraget om kompetensstöd till kommuner och landsting i fråga om våld i nära relationer och där förslaget är att kunskap om barn i skyddat boende ska ingå.

Publiceringsdatum: 18 maj 2018

Senast uppdaterad: 3 januari 2022