Jämställdhetsmyndighetens remissvar SOU 2018:18

Jämställdhetsmyndighetens yttrande över betänkandet "Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige" (SOU 2018:18).

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker i allt väsentligt utredningens förslag. Jämfört med tidigare lagstiftning kommer förslaget att bättre kunna bidra till ökad jämställdhet. Myndigheten är av uppfattningen att det finns ett stort behov och utrymme att förtydliga demokratikriteriet. Enligt Jämställdhetsmyndigheten är det angeläget att ta med jämställdhet som en grundläggande värdering i demokratikriteriet. Det skulle i förlängningen kunna leda till att jämställdhetsperspektivet i än högre grad tillvaratas och förstärks i den verksamhet som trossamfund bedriver.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att det statliga stödet är såväl en nödvändighet som en en möjlighet att motverka en negativ utveckling av ojämställdhet och kan bidra till ökad jämställdet. Det gäller framförallt kvinnors makt och inflytande i trossamfunden och områdena hälsa, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

Jämställdhetsmyndigheten avstyrker att statligt stöd till jämställdhetsarbete även framöver ges i form av projektbidrag. Istället bör jämställdhetsarbete integreras i ordinarie arbete.

Jämställdhetsmyndigheten ser positivt på att det införs bestämmelser som reglerar återkallelse och återkrav av statligt stöd om sådant stöd har beviljats och betalats ut felaktigt. Det saknas anledning att särskilja trossamfund jämfört med organisationer inom civilsamhället i det avseendet.

Publiceringsdatum: 5 september 2018

Senast uppdaterad: 3 januari 2022