Jämställdhetsprojekt (2021:18)

Jämställdhetsmyndigheten lämnar en årlig återrapportering till regeringen om myndighetens fördelning av statsbidrag. Årets rapport om fördelning av statsbidrag till jämställdhetsprojekt redogör för bidrag som lämnades 2019 vars projektperiod sträckte sig över 2020.

Av de inkomna slutredovisningarna av jämställdhetsprojekt uppger en hög andel av organisationerna att de uppfyllt målsättningarna med sitt projekt. Resultatet av de genomförda projekten tycks även påverka organisationerna internt, då flera av dem uppger att deras verksamhet förändrats eller att nya målsättningar antagits till följd av det genomförda jämställdhetsprojektet.

Det sjätte delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra är fortsatt i fokus när jämställdhetsprojekten genomförs. Även organisationer som på förhand inte angav det sjätte delmålet som ett fokusområde för sin verksamhet anger i slutredovisningen att mäns våld mot kvinnor tagits upp på ett eller annat sätt under projektperioden.

Årets rapport innehåller också ett avsnitt om coronapandemin och dess effekter för de organisationer som genomfört jämställdhetsprojekt.

Publiceringsdatum: 1 juni 2021

Senast uppdaterad: 7 december 2021