Kvinnors organisering (2021:19)

Jämställdhetsmyndigheten lämnar årligen en redogörelse till regeringen för myndighetens fördelning av statsbidrag. Rapporten redogör för fördelning av statsbidrag enligt förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Rapporten redogör för organisations- och etableringsbidrag som beviljades 2018 samt verksamhetsbidrag som beviljades 2019.

Utifrån inkomna slutredovisningar framkommer att organisations- och etableringsbidraget i synnerhet använts för att bedriva organisationernas ordinarie verksamhet, finansierat opinionsbildande aktiviteter och i mån av medel verksamhet som syftat till att utveckla den egna organisationen.

Mottagarna av statsbidraget anser att bidraget i hög utsträckning är ändamålsenligt och därmed uppfyller syftet med förordningen. Antalet inkomna ansökningar om organisations- och etableringsbidrag fortsätter att öka. Den geografiska spridningen av mottagare är i stor utsträckning koncentrerad inom storstadsregionerna i landet.

För verksamhetsbidragen som slutredovisats anser en majoritet av mottagarna att uppfyllelsen av verksamhetens initiala målsättningar är hög. Därutöver menar organisationerna att verksamheten resulterat i organisatoriska förändringar som består även efter bidragsperiodens slut. Det innebär att verksamhetsbidraget, som har en utvecklande ansats, bedöms som uppfyllt av organisationerna genom bland annat förändrade arbetssätt eller metoder.

Verksamhetsbidrag som genomfördes 2020 präglades av coronapandemin och i flera fall försvårades relationsbygget till målgrupperna. För flera av organisationerna har coronapandemin inneburit en anpassning och, i synnerhet, digitalisering för genomförandet av planerade aktiviteter och verksamheter.

Publiceringsdatum: 2 juni 2021

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022