Långsiktigt arbete för kunskap och samverkan (2020:9)

Slutredovisning av uppdrag om förstärkta insatser utifrån den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten ska vara ett stöd i genomförandet av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor genom att göra strategin känd, stödja samordningen av andra aktörers arbete samt följa upp genomförandet av strategin.

I Jämställdhetsmyndighetens regleringsbrev för 2019 fick myndigheten i uppdrag att förstärka sina insatser inom ramen för den nationella strategin. Insatserna har haft ett fokus på hedersrelaterat våld och förtryck, barns situation, kunskap och utbildning. De har syftat till att främja en samverkansstruktur för det våldsförebyggande arbetet på nationell nivå.

Denna slutredovisning beskriver myndighetens genomförande av uppdrag om förstärkta insatser utifrån den nationella strategin, hur arbetet med uppdraget har utgått från strategins utgångspunkter och bidragit till uppfyllelse av målsättningarna i strategin samt hur uppdraget skapat förutsättningar för Jämställdhetsmyndighetens långsiktiga och sammanhållna arbetssätt att ge stöd till genomförandet av den nationella strategin.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 18 december 2020

Senast uppdaterad: 29 december 2021