Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Den här rapporten är en uppföljande studie som genomförts vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, på uppdrag av och i samverkan med Jämställdhetsmyndigheten.

Studien är gjord inom ett regeringsuppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att erbjuda utbildningsinsatser och kunskapsstöd till lärare och andra utbildningsansvariga vid universitet och högskolor, i frågor som rör mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Stödet riktar sig till dem med pedagogiska uppdrag vid åtta professionsutbildningar på grundnivå.

Utbildning

Våldsförebyggande arbete

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 31 mars 2023

Senast uppdaterad: 17 april 2023