Prostitution och människohandel (2021:23)

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att stärka arbetet mot att barn, unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel samt att kartlägga omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige. I denna rapport redogör Jämställdhetsmyndigheten för uppdraget som även innefattar att samla och sprida kunskap, stödmaterial samt goda exempel på insatser och myndighetssamverkan.

Sammanfattning

För att kunna bedriva ett verkningsfullt arbete med att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel är det centralt att kontinuerligt uppdatera kunskapen och synliggöra utvecklingen på området. Jämställdhetsmyndigheten gav därför forskare vid Göteborgs universitet i uppdrag att genomföra en omfattningskartläggning. Kartläggningen har särskilt fokus på omfattning, villkor, arenor och behov.

Jämställdhetsmyndigheten har inom ramen för uppdraget även genomfört egna enkäter och dialogsamtal med myndigheter, verksamheter och civilsamhällesorganisationer. Med utgångspunkt i detta har myndigheten bland annat lanserat en webbutbildning för yrkesverksamma och en föräldrakampanj. Myndigheten har även sammanställt kunskapsstöd på webben och påbörjat ett arbete med att utveckla kunskaper och metoder gällande förebyggande arbete för att minska efterfrågan på köp av sexuella tjänster.

Rapporten innehåller två bilagor: Omfattningskartläggning – prostitution och människohandel samt KAST i Göteborg – en samtalsmottagning för köpare av sexuella tjänster.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 1 oktober 2021

Senast uppdaterad: 12 januari 2022