Redovisning av uppdrag att fortsatt utveckla och genomföra erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsmyndigheten ger stöd till statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering. JiM+ erbjuder ett fördjupat stöd till grupper av myndigheter inom JiM-programmet. Syftet med stödet är att deltagarna stärker sitt arbete med jämställdhetsintegrering och att vi tillsammans utvecklar kunskap och arbetssätt inom jämställdhetsintegrering. Den här rapporten beskriver hur arbetet med JiM+ utvecklats och genomförts under 2022 och hittills under 2023.

JiM+ har utvecklats utifrån lärdomar från förra genomförandeperioden 2021–2022.

  • Fokus på analysarbetet har stärkts och en analysfunktion är numera ordinarie deltagare i JiM+.
  • Statistikmyndigheten SCB har deltagit i planering och genomförande av en träff i JiM+ med tema jämställdhetsanalyser med fler indelningsgrunder än kön.
  • Fokus på hur ojämställdhet drabbar olika grupper av kvinnor och män har förstärkts. Det gäller till exempel hur kvinnor med låg inkomst och utländsk bakgrund drabbades i pandemin och hur myndigheter kan arbeta samlat med olika perspektiv, exempelvis ålder och funktionshinder med jämställdhetsintegrering som utgångspunkt.
  • I och med att länsstyrelser deltar har JiM+ utvidgats till att innefatta den regionala nivån.

Slutsatser av uppdragets genomförande under 2022:

  • Utvärderingarna av genomförda träffar visar att JiM+ fungerar. Deltagarna får med sig kunskaper och erfarenheter kring aktuella utmaningar.
  • Ökat fokus på analys och utvecklat stöd för att arbeta med olika perspektiv som ålder och funktionsförmåga inom jämställdhetsintegrering stärker JiM+.
  • Kunskap som utvecklas i JiM+ bidrar till utveckling av Jämställdhetsmyndighetens stöd, exempelvis våra utbildningar och vägledningar. På så sätt stärker erfarenhetsutbytet JiM-programmet.
  • Samverkan med ESV pågår sedan tidigare och har lett till resultat i form av ett mer omfattande stöd när det gäller jämställdhetsbudgetering. Samverkan med SCB har utvecklats under året. Att utveckla och erbjuda stöd i samverkan ger ett mervärde för myndigheterna inom JiM-programmet. Det är där angeläget att fortsätta utveckla samverkan med SCB och bibehålla samverkan med ESV kopplat till deras respektive ansvarsområden.
  • Då nationell myndighet (MSB) deltar tillsammans med länsstyrelser som har det regionala ansvaret kan den röda tråden mellan nationell och regional nivå stärkas och jämställdhetspolitiken få större genomslag på alla nivåer. Formen JiM+ passar för länsstyrelserna då de har liknande organisering och uppdrag men varierande förutsättningar och erfarenheter.

Jämställdhetsintegrering

Publiceringsdatum: 4 april 2023

Senast uppdaterad: 17 april 2023