Remissvar 2021:93

Som utredningen konstaterar finns en tydlig koppling mellan våldsutsatthet, psykisk ohälsa och missbruk. Kopplingen gäller såväl våldsutövande som våldsutsatthet. Miss-bruk och psykiatriska diagnoser innebär en förhöjd risk för grövre våldsutövande i nära relationer.

Även om forskningen inom området ännu är begränsad och relativt daterad, indikerar studier att våldsutsatthet hos kvinnor i missbruk är mer regel än undantag. Exempelvis visar en svensk studie av kvinnor i kontakt med olika verksamheter för personer i miss-bruk i Stockholm, Göteborg och Malmö att 75 procent av de tillfrågade under de senaste två åren varit utsatta för fysiskt våld, sexuellt våld eller psykiska övergrepp från en manlig förövare.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 20 april 2022

Senast uppdaterad: 22 december 2022