Remissvar "Vistelseförbud för barn" (DS 2022:12)

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i promemorians bedömning att ett vistelseförbud för barn inte bör införas. Det är en oproportionerlig inskränkning i den grundlagsskyddade rörelsefriheten och artiklarna i barnkonventionen.

Ett vistelseförbud riskerar dessutom att bli kontraproduktiv och ytterligare skapa misstro till samhällets instanser för de barn som skulle omfattas. Det är inte heller i enlighet med det sjätte jämställdhetspolitiska målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, eller de politiska målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor eftersom ett vistelseförbud inte förväntas uppfylla det tilltänkta syftet om att verka som en förebyggande åtgärd genom att skydda barn från skadliga miljöer.

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 5 oktober 2022

Senast uppdaterad: 16 december 2022