Remissvar om tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag (SOU 2022:11) att göra en fördjupad analys av, och en handlingsplan för, förslagen i ett tidigare betänkande om en samlad tolktjänst. Jämställdhetsmyndigheten välkomnar utredningens förslag med följande synpunkter i den fortsatta hanteringen av ärendet:

  • Utredningens samtliga förslag till åtgärder behöver jämställdhetsintegreras.
  • Mot bakgrund av att det saknas nationell samlad statistik avseende tolktjänst och tolkstöd från olika aktörer behöver berörda aktörer samla in statistik upp-delat på kön, identifiera ojämställdhetsproblemet samt göra en intersektionell jämställdhetsanalys med syfte att identifiera träffsäkra åtgärder för målgruppen.
  • De åtgärder som berör finansiering av insatser i form av statsbidrag eller dylikt behöver omfatta en intersektionell jämställdhetsanalys utifrån resursfördelning.
  • Frågan om prostitution och människohandel och den multipla utsattheten personer med funktionsnedsättning riskerar att hamna i bör beaktas i utrednings samtliga förslag som berör våldsutsatthet.
  • Våldsutsatta barn och unga bör omfattas av arbetet med att lämpliga myndig-heter utreder om, och i så fall hur, kompetensen och stödet till våldsutsatta döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med dövblindhet kan stärkas och organiseras nationellt.
  • De myndighet som utreder om, och i så fall hur, kompetensen och stödet till våldsutsatta döva och hörselskadade kvinnor och kvinnor med dövblindhet kan stärkas och organiseras nationellt bör få i uppdrag att informera och samråda med Jämställdhetsmyndigheten i frågor som mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.
  • Arbetet med den nationella funktionen för samordning av tolktjänstfrågor för att utveckla och sammanställa en plan för kontinuerlig och systematisk fort-bildning och kompetensutveckling för teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar, bör även omfatta frågan om olika former av mäns våld mot kvinnor samt inkludera utbildningssamordnare, arbetsgivare och företrädare för tolkprofessionen.
  • I framtagandet av språkteknologiska lösningar och innovationer, samt utveckling av distanstolkning bör ett intersektionellt jämställdhetsperspektiv beaktas.

Makt och inflytande

Mäns våld mot kvinnor

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 15 september 2022

Senast uppdaterad: 29 april 2024