Remissvar ”socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer” dnr 4.1–37013/2021

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att inom vård och omsorg fortsatt stödja genomförandet av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Inom ramen för detta uppdrag genomfördes en uppföljning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer.

Jämställdhetsmyndigheten ställer sig i huvudsak positiv till och välkomnar förslaget. Förslagen bidrar till att uppfylla flera av regeringens jämställdhetspolitiska delmål och då främst det sjätte delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Men även delmålet om ekonomisk jämställdhet att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. Eftersom utredningen sker inom ramen för genomförandet av den nationella strategin omfattar den hela området mäns våld mot kvinnor och därför bör utredningen genomgående använda begreppet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Jämställdhetsmyndigheten instämmer i Socialstyrelsens bedömning av konsekvenser för jämställdhet men vill också framhålla att om barn som lever i våld inte utreds, kan detta även påverka kvinnors möjlighet att leva ett fritt och självständigt liv.

Våldsförebyggande arbete

Mäns våld mot kvinnor

Publiceringsdatum: 11 februari 2022

Senast uppdaterad: 13 juni 2024