Remissvar på betänkandet "Översyn av entreprenöransvaret" SOU 2023:26

Jämställdhetsmyndigheten gör följande bedömning av förslagen:

  • Instämmer i utredningens bedömning att entreprenöransvaret även framöver bör vara primärt och strikt.
  • Tillstyrker förslaget att uthyrda arbetstagares lön tydligt bör omfattas av entreprenörsansvarslagen.
  • Anser att det inte är tillräckligt utrett huruvida brott mot betalningsansvaret bör förenas med skadestånd eller annan sanktion.
  • Tillstyrker att Arbetsmiljöverket ska tillhandahålla information om vilka bestämmelser om skydd för arbetstagare som kan bli lämpliga vid en utstationering i Sverige. Ansvaret bör dock sträcka sig längre än att tillhandahålla informationen på hemsidan.
  • Motsätter oss förslaget att entreprenörsansvaret inte ska utvidgas till fler branscher.
  • Det är en brist i utredningen att ett jämställdhetsperspektiv saknas.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 12 december 2023

Senast uppdaterad: 9 januari 2024