Remissvar på SOU 2023:69 Ökat informationsflöde till brottbekämpningen – en ny huvudregel

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i utredningens bedömning att det behövs utökad informationsdelning för att förebygga och bekämpa grov brottslighet. Ut-redningens förslag kommer – utöver ett effektivare arbete mot grov organiserad brottslighet –bidra positivt till de jämställdhetspolitiska delmålen: • jämställd utbildning (delmål 3) • jämställd hälsa (delmål 5) • mäns våld mot kvinnor ska upphöra (delmål 6). Dessutom kommer förslagen kunna bidra positivt till att uppnå målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsmyndigheten tillstyrker samtliga av promemorians förslag med följande synpunkter i den fortsatta beredningen:

  • Fokus på gängkriminalitet är viktigt men får inte motverka att uppgifter om brott som inte omfattas av begreppet organiserad brottslighet, exempelvis som begås i nära relation eller inom ramen för en hederskontext, delas med brottsbekämpande myndigheter efter en intresseavvägning.
  • Det behöver säkerställas att skyddade personuppgifter inte riskerar att röjas vid informationslämnande.
  • Skolan har en särskilt viktig roll när det kommer till att upptäcka sådant som våld i ungas parrelationer och att förebygga allvarlig brottslighet såsom könsstympning och barnäktenskap.
  • De ändringar som föreslås i offentlighets- och sekretesslagen skulle bidra till ett tydliggörande för yrkesverksamma inom socialtjänst och hälso- och sjukvård avseende möjligheten att anmäla förestående brott till polis eller åklagare, ex. barnäktenskapsbrott.

Det saknas en jämställdhetsanalys av förslagen. Förslagen kan antas få positiva konsekvenser för våldsutsatta, särskilt kvinnor och barn.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsförebyggande arbete

Mäns våld mot kvinnor

Utbildning

Hälsa

Publiceringsdatum: 11 januari 2024

Senast uppdaterad: 12 januari 2024