Sätt barnen i centrum för tvisten om deras liv

Denna rapport är en redovisning av uppdraget att följa upp hur uppgifter om våld eller andra övergrepp beaktas i mål om vårdnad, boende och umgänge.

Jämställdhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen följt upp utvecklingen kring hur uppgifter om våld beaktas i mål om vårdnad, boende och umgänge. Uppdraget är en fortsättning på den kartläggning av domar där myndigheten visade att uppgifter om våld eller andra övergrepp förekommer i 64 procent av dessa mål. Myndigheten har det senaste året haft dialog med 23 tingsrätter och sex hovrätter.

Uppgifter om våld är, som vår tidigare kartläggning visat, vanligt förekommande i mål om vårdnad, boende och umgänge. Detta ställer höga krav på den enskilde domaren att säkerställa skydd för våldsutsatta i enlighet med lagstiftarens intention. Eftersom det är föräldrarna som är parter i dessa mål så tenderar fokus att hamna på föräldrarna och deras situation snarare än att det behandlas som ett mål där ett barns levnadsomständigheter ska avgöras.

Barnet har varken talerätt eller ombud i processen. Vi anser att det behöver utredas hur förutsättningarna för att pröva frågorna om vårdnad, boende och umgänge kan förbättras, samt hur ett alternativt förfarande skulle kunna se ut som kan stärka domstolens möjlighet att säkerställa skydd för våldsutsatta vuxna och barn och tillämpa ett starkare barnrättsperspektiv.

Två exempel på alternativa förfaranden som förs fram av domare är att inrätta familje- alternativt barndomstolar som ansvarar för att handlägga dessa mål, eller att dessa mål flyttas över till
förvaltningsdomstolarna.

För att säkerställa våldsutsatta personers rätt till skydd och ett starkt barnrättsperspektiv lämnar vi 13 rekommendationer till regeringen, domstolarna och andra berörda aktörer, bland annat följande:

  • Tvistemålsprocessen i mål om vårdnad, boende och umgänge behöver ses över och ett alternativt förfarande behöver utredas.
  • Det finns behov av reformer för att underlätta för barn att höras i rättsprocessen. Frågan om ombud för barn behöver utredas vidare.
  • Utred om det ska finnas en begräsning av hur ofta man kan väcka talan i vårdnad-, boende- och umgängesmål.
  • Metodutveckla domstolens riskbedömningar.
  • Förtydliga i lagstiftning när det är olämpligt att verka för och fastställa överenskommelser. Överenskommelser bör fastställas restriktivt i mål där det framkommer uppgifter om våld eller andra övergrepp.
  • Genomför utbildningsinsatser för domstolarna inom området mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, våld mot barn, hedersrelaterat våld och förtryck samt eftervåld.

Mäns våld mot kvinnor

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 1 juni 2023

Senast uppdaterad: 29 april 2024