Remissvar Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation SOU 2023:59 och SOU 2023:19

Jämställdhetsmyndighetens utgångspunkter för remissvaret är de jämställdhetspolitiska målen och det forskningspolitiska målet att det ska ske en övergripande kvalitetsstärkning och att jämställdheten ska öka inom forskningen. Med utgångspunkt i dessa mål för den nationella politiken är det anmärkningsvärt och problematiskt att utredningen i stort sett genomgående saknar genus- och jämställdhetsanalys. Vi lämnar följande synpunkter inför den fortsatta beredningen av ärendet:

  • Akademin är inte jämställd. Det är viktigt att beakta strukturella och organisatoriska faktorer som påverkar kvinnor och mäns möjligheter att forska, söka och beviljas forskningsmedel och att göra akademisk karriär.
  • Vi instämmer i utredningens författningsförslag när det gäller de delar som rör jämställdhet i myndigheternas verksamhet samt köns- och genusperspektiv i den forskning- och innovationsverksamhet som myndigheterna finansierar.
  • Det är viktigt att bedömningsgrupper, ledamöter i råd och styrelserna för de nya myndigheterna har en jämn könsfördelning.
  • Beredningsorganisationen behöver även ha kompetens i köns- och genusperspektiv, för att kunna bedöma när sådana perspektiv är tillämpliga.
  • Det saknas genomgående jämställdhetsanalys i den förändringsteori som utredningen för fram. Det är anmärkningsvärt mot bakgrund av att ett av de forskningspolitiska målen är att jämställdheten ska öka. Den kunskap och forskning som finns om kvinnor och mäns olika villkor inom forskningen kan användas för att utforma en mer jämställd struktur för undervisning, forskning och forskningsfinansiering.
  • Förslaget om en ny myndighetsstruktur och organisation kan få strukturella konsekvenser för kvinnor och mäns möjlighet att söka och erhålla forsknings- och innovationsmedel.
  • Utredningen anger inga skäl till bedömningen att förslagen inte förväntas ge konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män, pojkar och flickor.
  • Jämställdhetsmyndigheten ställer sig bakom utredningens medskick inför övergång till en ny myndighetsstruktur när det gäller vikten av att ta vara på det som varit bra och framgångsrikt i befintliga myndigheter. Särskilt när det gäller det arbete med jämställdhet och jämställdhetsobservationer som utvecklats inom de forskningsfinansierande myndigheterna.
  • Det är svårt att bedöma hur förslaget konkret kommer att påverka jämställdheten mellan kvinnor och män eftersom det genomgående saknas jämställdhetsanalys i utredningen och flera, ur ett jämställdhetsperspektiv, viktiga frågor inte specificeras tydligt i förslaget.
  • Om jämställdhet inte beaktas i den fortsatta beredningen finns en överhängande risk att ojämställda villkor mellan kvinnor och män inom forskningen befästs eller till och med förstärks.

Makt och inflytande

Utbildning

Publiceringsdatum: 26 januari 2024

Senast uppdaterad: 13 juni 2024