Stärkta möjligheter genom samverkan - insatser för att underlätta utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden (2022:13)

I denna rapport redovisar vi uppdrag att utifrån befintlig kunskap ta fram förslag på insatser för att stärka utrikes födda kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden.

Att öka sysselsättningsgraden hos utrikes födda kvinnor är en prioriterad fråga för att uppnå målet om ekonomisk jämställdhet. Det bidrar också till ekonomisk tillväxt genom att alla kvinnor och mäns fulla potential tillvaratas.

Trots att sysselsättningsgraden hos utrikes födda kvinnor är central både för integrationspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och jämställdhetspolitiken, går utvecklingen åt fel håll.

För att öka utrikes födda kvinnors arbetskraftsdeltagande krävs ett helhetsgrepp där statliga myndigheter samverkar effektivt med varandra och med övriga aktörer. Detta för att skapa en obruten kedja av tjänster och service för den enskilde individen i behov att stöd. Först då kan samhällseffekter uppnås.

Jämställdhetsintegrering

Ekonomi

Publiceringsdatum: 31 mars 2022

Senast uppdaterad: 13 april 2022