Likvärdiga yrken - Likvärdiga kollektivavtal?

Denna rapport utgör ett underlag till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag att göra en analys av den könssegregerade arbetsmarknaden inom välfärdsyrken, lämna förslag för att motverka könsbundna studie- och yrkesval och därigenom skapa en bredare rekryteringsbas till välfärden. Underlagsrapporten innehåller en jämförelse av kollektivavtal inom kvinno- och mansdominerade yrken.

Rapporten är skriven av Catharina Calleman, professor emerita i arbetsrätt. Författaren ansvarar för rapportens innehåll och slutsatser.

Publikationen är ett underlag till huvudrapporten Så ska fler välja jobb i välfärden.

Ekonomi

Publiceringsdatum: 27 april 2023

Senast uppdaterad: 29 april 2024